Samorząd będzie miał mniej do powiedzenia w sprawie dialogu

Nie jest zasadne przejęcie przez wojewodów od marszałków województw kompetencji dotyczących powoływania i organizowania prac Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego - uważa Konfederacja Lewiatan. Taka propozycja znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Zgodnie z ustawą o RDS tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone marszałkowi województwa i finansowane w drodze dotacji celowej. Decyzja o przypisaniu marszałkom województw kompetencji odnośnie powoływania i organizowania prac WRDS stanowiła realizację ustaleń partnerów społecznych. Wynikało ono z potrzeby większego zaangażowania samorządu województwa w prowadzenie dialogu społecznego w regionie. Sygnały uzyskiwane dotychczas od przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w WRDS - ach wskazują, że w wielu regionach nastąpiła pozytywna zmiana w stosunku do dialogu prowadzonego w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego działających na podstawie ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Koszty funkcjonowania WRDS rzeczywiście przewyższyły te zagwarantowane w środkach przeznaczonych na dotację celową dla marszałków. Z konsultacji przeprowadzonych przez Lewiatana z regionalnymi organizacjami pracodawców zaangażowanymi w prace WRDS nie wynikają jednak negatywne oceny realizacji przez marszałków zadań w zakresie powoływania i organizowania prac WRDS.

W takiej sytuacji trudno zgodzić się z uzasadnieniem przedstawionym do projektu zmian ustawy o RDS, że ponieważ koszty funkcjonowania WRDS przewyższyły zakładane koszty zagwarantowane w środkach przeznaczonych na dotację celową dla marszałków, to w tej sytuacji zasadne jest przejęcie zadania zapewnienia funkcjonowania WRDS przez wojewodów, jako organu administracji rządowej w terenie, oraz jego realizacji jako zadanie własne administracji rządowej, bez konieczności zwiększanie środków finansowych na ten cel.

W szczególności wątpliwości budzi w jaki sposób wojewodowie, nie dysponując żadnymi dodatkowymi środkami zapewnią dalsze funkcjonowanie WRDS-ów. Jeżeli w dyspozycji wojewodów pozostają niewykorzystane środki, które mogłyby być przeznaczone na działania WRDS- ów, należałoby raczej przeprowadzić zmianę prawną umożliwiającą przekazanie tych środków w formie dotacji celowej dla marszałków województw z zachowaniem dla nich zadania powoływania i organizowania prac WRDS.

Projektując przeniesienie kompetencji w zakresie powoływania i organizowania prac WRDS z samorządów województw do terenowej administracji rządowej należy także wziąć pod uwagę możliwe perturbacje organizacyjne, które mogą sparaliżować prace WRDS na pewien czas. Alternatywnym rozwiązaniem, na które wskazywali niektórzy przedstawiciele samorządów województw oraz członkowie WRDS - ów, a które nie powodowałoby perturbacji organizacyjnych a jednocześnie mogłoby rozwiązać problem niedostatecznego finansowania, może być przypisanie marszałkom województw zadania związanego z obsługą WRDS-ów jako zadania własnego samorządu województwa.

Rozważając zmiany dotyczące funkcjonowania WRDS - ów należałoby zwrócić uwagę na to, że w ramach przeznaczonych na ich funkcjonowanie środków i uprawnień nie przewidziano odpowiednich rozwiązań na rzecz wspierania efektywnego, kompetentnego, opartego na obiektywnych badaniach i analizach dialogu, co podkreślają regionalne organizacje pracodawców zrzeszone w Konfederacji Lewiatan, zaangażowane w prace WRDS.

Konfederacja Lewiatan