Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju nie docenia OZE

Zdaniem Konfederacji Lewiatan Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju powinna wyraźniej odnosić się do potencjału dostępnych w Polsce źródeł energii, w szczególności do krajowych odnawialnych źródeł energii (OZE), których szersze wykorzystanie może przyczynić się do ograniczenia zależności energetycznej Polski.

Lewiatan oceniając Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w części dotyczącej energii, podkreśla, że jednym z podstawowych wyzwań rozwojowych naszego kraju jest zapewnienie gospodarce stabilnych dostaw energii elektrycznej i ciepła, po akceptowalnej ekonomicznie cenie oraz zwiększenie efektywności jej wykorzystania zarówno przez przedsiębiorstwa, sektor publiczny, jak i gospodarstwa domowe.

 - Dlatego powinniśmy promować niskoemisyjne i elastyczne jednostki, które przyczynią się zarówno do redukcji emisji CO2, SOx, NOx, pyłów, rtęci i innych zanieczyszczeń, jak i do wzmocnienia długookresowego bezpieczeństwa energetycznego kraju - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Warto zauważyć, że według międzyrządowej agencji IRENA, odnawialne źródła energii w Polsce mogą zaspokoić nawet do 36 proc. udziału w bilansie energii elektrycznej do 2030 roku .

Diagnoza zawarta w projekcie Strategii tylko nieznacznie odnosi się do konieczności modernizacji sektora ciepłowniczego (ok. 60 GW mocy cieplnej zainstalowanej), który mógłby w większym zakresie wykorzystywać niskoemisyjne elastyczne źródła skojarzone (kogeneracyjne) i tym samym zredukować zapotrzebowanie na nowe źródła. Jednocześnie, takie wysokosprawne i elastyczne źródła mogą wspomagać bilansowanie niedysponowanych centralnie źródeł OZE, a związane z nimi systemy ciepłownicze stanowią najtańszą formę magazynowania okresowych nadwyżek energii z tych źródeł.
Dodatkowo rozwój niskoemisyjnej wysokosprawnej kogeneracji oraz scentralizowanych systemów ciepłowniczych jest narzędziem do redukcji niskiej emisji, generowanej w indywidualnych, przestarzałych kotłach i paleniskach domowych.

Konfederacja Lewiatan uważa, że środki pieniężne uzyskane w okresie 2021-2030 w zamian za bezpłatne uprawnienia do emisji, jak i te pochodzące z funduszu modernizacyjnego, powinny zostać w dużej mierze przeznaczone na inwestycje niskoemisyjne w sektorze energetycznym celem dywersyfikacji miksu energetycznego w Polsce.

Konfederacja Lewiatan