Szerokopasmowy internet dla szkół w ramach Polski Cyfrowej

Zbliża się drugi nabór na projekty budowy sieci szerokopasmowego internetu w ramach programu Polska Cyfrowa. Tak jak w pierwszym konkursie, wsparcie uzyskają projekty doprowadzające sieć nie tylko do gospodarstw domowych, ale również do publicznych szkół i szpitali. Przeprowadzenie tych inwestycji wymaga jednak zapewnienia realizującym je przedsiębiorstwom stabilnych podstaw prawnych - podkreśla Konfederacja Lewiatan.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje zmiany w rozporządzeniu pomocowym PO PC, które miałyby zwiększyć liczbę szkół kwalifikujących się do podłączenia.
Na inwestycje w rozwój sieci umożliwiających dostęp do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s w programie Polska Cyfrowa 2014-2020 przewidziano ponad 1 mld EUR. Środki mają stymulować budowę sieci w obszarach, na których inwestycje prowadzone wyłącznie z własnych środków przedsiębiorstw byłyby nieopłacalne. Oczekuje się, że wsparcie poprawi pozycję naszego kraju, zajmującego dzisiaj dalekie miejsca w unijnych rankingach dotyczących jakości sieci internetowej (24. miejsce pod względem dostępu gospodarstw domowych do szybkich stałych łącz szerokopasmowych) oraz ucyfrowienia gospodarki i społeczeństwa w ogóle (22. miejsce w rankingu DESI opracowanym przez Brukselę). Na zmiany czeka też sektor edukacji - wg resortu cyfryzacji dostępu do Internetu o szybkości przynajmniej 100 Mb/s brakuje dzisiaj w około 25 tys. polskich szkół i placówek oświatowych, a ok 40% szkół ma dostęp do sieci o przepływności poniżej 10 Mb/s.

Projekty złożone w pierwszym naborze działania 1.1,
zakończonym w lutym br (trwa ocena wniosków), zakładają budowę sieci o przepustowościach co najmniej 30 Mb/s do gospodarstw domowych, a ponadto objęcie zasięgiem o prędkości min. 100 Mb/s szkół leżących w ich pobliżu.
W ramach drugiego naboru, planowanego na IV kwartał br., Ministerstwo Cyfryzacji chce zwiększyć zakres szkół, do których trafi sieć budowana w PO PC również o te będące już w zasięgu sieci o prędkościach od 30 do 100 Mb/s. To wymagałoby nowelizacji krajowego rozporządzenia pomocowego dla PO PC, gdyż dzisiaj przepisy pozwalają na wsparcie sieci tylko w lokalizacjach, które nie znajdują się i nie znajdą w ciągu 3 lat w zasięgu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Na potrzebę zapewnienia jasności prawnej zmienianego rozporządzenia zwraca uwagę Konfederacja Lewiatan.
- Sama intencja stojąca za nowelizacją rozporządzenia jest słuszna, wiele szkół jest obecnie pozbawionych dostępu do możliwości jakie daje zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w metodach nauczania - tłumaczy Łukasz Dyba, ekspert Lewiatana.

Przeprowadzenie tych inwestycji wymaga jednak zapewnienia realizującym je przedsiębiorstwom stabilnych podstaw prawnych. W tym kontekście oznacza to zgodność nowelizowanych przepisów z rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 (tzw. GBER), na którym oparte jest wsparcie w programach operacyjnych.

Według Lewiatana unijne rozporządzenie GBER nie wskazuje wprost możliwości wspierania budowy sieci w obszarach znajdujących się w zasięgu internetu powyżej 30 Mb/s. Potrzebne jest zatem rozwianie wątpliwości i wyraźne pokazanie, że pomoc finansowa udzielana w oparciu o zmienione rozporządzenie nie będzie obarczona ryzykiem uznania jej przez Komisję Europejską za pomoc przyznaną bezprawnie. - Ważne by do tego nie dopuścić, bo w konsekwencji takiego orzeczenia Komisji realizacja rozpoczętych inwestycji mogłaby być poważnie zakłócona - dodaje ekspert.

Konfederacja Lewiatan