Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan z aprobatą przyjmują propozycje zmian zawarte w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy.

Zgodnie z propozycjami możliwość odwołania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej będzie ograniczona do dnia składania ofert. Zastrzeżenie takie będzie musiało być zawarte w ogłoszeniu o postępowaniu. Dzięki temu nie będzie już wątpliwości do kiedy płatnik publiczny ma możliwość zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia, co wprowadzi większą stabilność w obszarze współpracy podmiotów leczniczych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Ponadto projekt upraszcza sposób komunikacji pomiędzy stronami poprzez dopuszczenie (za zgodą oferenta) na przesyłanie oświadczeń i zawiadomień przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Ostatni wprowadzany element deregulacyjny to wskazanie wprost, że komisja konkursowa nie może żądać od stron postępowania przekazywania danych i informacji, które posiada Narodowy Fundusz Zdrowia albo inne organy publiczne, do których Narodowy Fundusz Zdrowia ma dostęp.
Jest to mały krok we właściwym kierunku, aby wprowadzać ochronę zdrowia w XXI wiek.

Etap prac: konsultacje społeczne trwające do dnia 23 października 2016 r.

Konfederacja Lewiatan