Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE unieważnia sposób przydziału uprawnień

Trybunał Sprawiedliwości UE 28 kwietnia wydał wyrok, w którym nakazał Komisji Europejskiej ponowne obliczenie ilości darmowych uprawnień do emisji CO2 przyznanych przemysłowi do 2020 roku.

Decyzja Trybunału brutalnie obnażyła słabość systemu handlu emisjami EU ETS, pokazując jak bardzo skomplikowany i nietransparentny jest to system.
EU ETS to sztandarowe narzędzie polityki klimatycznej Unii, które miało stanowić zachętę dla przemysłu do ograniczania emisji i inwestowania w technologie niskoemisyjne. To mechanizm rynkowy, przynajmniej z założenia. W rzeczywistości EU ETS ugina się pod wpływem własnego ciężaru i skomplikowania. Przepisy i zasady, które określają ile uprawnień się należy przemysłowi są zrozumiałe dla nielicznych. Do tego w ciągu ostatnich kilku lat EU ETS poddawany był ręcznym interwencjom (pod wpływem politycznej decyzji wyjęto z systemu 900 mln uprawnień do emisji) i zmieniany przez Komisję Europejską (wprowadzono mechanizm Rezerwy Stabilizującej, zmniejszający ilość uprawnień na rynku w celu podwyższenia ceny uprawnień). Można dyskutować, czy to rynek.

W swoim wyroku Trybunał orzekł, że Komisja Europejska sama nie rozumie przepisów, które tworzy. Zakwestionował sposób wyliczenia przez KE ilości uprawnień, które zostały przyznane przemysłowi na okres 2013-2020. Nakazał też Komisji wprowadzenie zmian do darmowych przydziałów uprawnień dla przemysłu do 2020 roku i przeliczenie wartości międzysektorowego współczynnika korygującego. Oznacza to, że instalacje przemysłowe w najbliższych latach zderzą się z niepewnością i niewiadomą. Przemysł nie będzie wiedział ile uprawnień otrzyma. W liczbach, ta zmiana nie będzie duża, bo szacuje się, że pula zostanie zmieniona o ok.1,5%, jednak największym kosztem jest podważenie wiarygodności i stabilności systemu. Wyrok Trybunału dotyczy tylko uprawnień dla przemysłu, ciepłownictwo i energetyka mogą być spokojne.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący systemu EU ETS: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177348&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=771136


Konfederacja Lewiatan