Zmiana zasad kontroli PIP jest niezgodna z obowiązującym stanem prawnym

- Od momentu ukazania się informacji o zmianie zarządzenia Głównego Inspektora Pracy w sprawie nowych zasad kontroli, w szczególności niezapowiedzianych kontroli inspektorów we wszystkich zakładach pracy, zgłaszaliśmy swoje wątpliwości dotyczące tych przepisów. Podkreślaliśmy niezgodność zarządzenia z art. 82 i art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która odwołuje się bezpośrednio do ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, w szczególności konwencji MOP Nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu oraz protokołu do konwencji -  mówi prof. Jacek Męcina, doradca Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Zespołu Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego.

Odnosząc się do kuriozalnego stanu prawnego, w którym organ kontrolny aktem wewnętrznym tj. zarządzeniem Głównego Inspektora Pracy łamie ustawowe przepisy o zasadach kontroli inspektorów pracy, Konfederacja Lewiatan uważa za konieczne, nie tylko szybkie odwołanie kontrowersyjnych zapisów przedmiotowego zarządzenia, ale także dyskusję w RDS nad zasadami kontroli. Łamanie tych zasad przez inspekcję pracy nie tylko będzie nielegalne, ale także uprawniać będzie do roszczeń odszkodowawczych kontrolowanych podmiotów od Skarbu Państwa.

Przepisy obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej były wypracowane w dialogu z rządem i partnerami związkowymi, i tylko przyjęcie takiej formuły pracy nad zmianą tych przepisów uznajemy za dopuszczalne. Równocześnie prof. Męcina wyjaśnia, że obowiązujące zasady kontroli w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, określa art. 24 ust. 1, który dopuszcza kontrole bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności w odniesieniu do BHP i legalności zatrudnienia, a w związku z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej można je stosować tylko do zakładów przemysłowych i handlu, z wyłączeniem zakładów usługowych. Ewentualne prace nad zmianą przepisów powinny zostać rozpatrzone w  zespole prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.

Prof. Ludwik Florek w swoim wywiadzie „Inspekcja pracy powinna zapowiadać wizyty w usługach" w Gazecie Prawnej potwierdza, że istnieją wyraźne podstawy do przyjęcia, że Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy, Iwony Hickiewicz, w sprawie dopuszczalności niezapowiedzianych kontroli we wszystkich firmach jest niezgodne z obowiązującym prawem, w szczególności "wyłączenie usług z możliwości niezapowiedzianych kontroli ma swoje podstawy w art. 82 i 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy te bezpośrednio odwołują się do ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych w szczególności konwencji MOP Nr 81 z 1947 roku dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu oraz  protokołu do konwencji z 1995 roku, a te wyraźnie wyłączają możliwość prowadzenia niezapowiedzianych kontroli w zakładach usługowych".