Działalność Rady Dyrektorów Personalnych w roku 2015

W 2015 r. odbyło się 7 spotkań głównych RDP i 9 spotkań doraźnie powoływanych zespołów problemowych.

Tematy, które omawiano na spotkaniach Rady:

1.      Wypracowanie stanowiska w sprawie zatrudnienia terminowego - udział w konsultowaniu projektu nowelizacji Kodeksu pracy z 2015 r.

2.      Dyskusja na temat wprowadzenia do Kodeksu pracy jednej umowy o pracę w kontekście wyzwań rynku pracy - analiza szans i zagrożeń; spotkanie z głównym ekonomistą Banku Światowego.

3.      Dyskusja dotycząca postulowanych zmian w zakresie prowadzonych tematów: społecznej inspekcji pracy; rekompensowania pracy świadczonej w dni dodatkowo wolne (soboty); wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; wypłaty diet i innych należności pracownikom z tytułu podróży służbowych; stosowania telepracy.

4.      Dyskusja na temat stosowania umów o dzieło i prowadzonych kontroli przez ZUS; spotkanie z przedstawicielami ZUS w celu identyfikacji głównych problemów i wypracowanie rekomendacji dla firm w zakresie prawidłowego zawierania umów o dzieło.

5.      Prezentacja Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan, omówienie problematyki mediacji w stosunkach pracy. 

6.      Prezentacja programu CSR dla przedsiębiorstw „Zdrowe miejsce pracy" przygotowanego przez Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

7.      Przedstawienie koncepcji dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w kontekście wydłużania czasu aktywności zawodowej i konieczności poprawy kondycji zdrowotnej społeczeństwa.

8.      Omówienie wpływu zmian demograficznych na system emerytalny i rynek pracy - prezentacja Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

9.      Omówienie nowych inicjatyw parlamentarnych i strategii działania w związku z wyborami parlamentarnymi.