Przedsiębiorcy będą przechowywać akta pracowników tylko 10 lat

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat spowoduje znaczące zmniejszenie obciążeń i kosztów pracodawców. Natomiast nałożenie na nich dodatkowego obowiązku wydania informacji o wysokości wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy nie jest dobrym pomysłem - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Pozytywnie oceniamy założenia i kierunek proponowanych zmian w projekcie ustawy w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Niektóre przepisy wymagają jednak doprecyzowania - mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania akt z 50 do 10 lat
Konfederacja Lewiatan popiera skrócenie okresu przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych z 50 do 10 lat. Rozważenia wymaga doprecyzowanie, iż w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika przez pracodawcę, okres 10 lat na przechowywanie dokumentacji liczony będzie odrębnie w odniesieniu do poszczególnych okresów zatrudnienia.

Wydanie świadectwa oraz informacji o wysokości wynagrodzenia
Lewiatan krytycznie ocenia nałożenie na pracodawców dodatkowego obowiązku
w postaci wydania informacji o wysokości wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Informacja ma być przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cyklicznie przesyłane przez pracodawców informacje do ZUS-u wydają się wystarczające.

Szersze wprowadzenie w Kodeksie pracy elektronicznych sposobów komunikowania się stron
Pracodawcy popierają szersze wprowadzenie formy elektronicznej do Kodeksu pracy.
Jednocześnie proponuje się duże zróżnicowanie form i postaci komunikowania się, co może być niejasne dla stron. Na powyższą złożoność będzie miało wpływ również wprowadzenie do Kodeksu cywilnego trzech form dla czynności prawnych: pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej.

Umożliwienie prowadzenia przez pracodawcę akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej albo elektronicznej
Pracodawca będzie zobowiązany prowadzić w postaci papierowej albo elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.

Przepis oznacza konieczność wyboru przez pracodawcę postaci prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Mając na uwadze brak szczególnych rozwiązań w zakresie przetwarzania postaci dokumentów, przepis determinuje w praktyce możliwość stosowania w trakcie zatrudnienia tylko jednego rozwiązania, tj. albo formy papierowej albo elektronicznej poszczególnych dokumentów. W praktyce działalności pracodawcy mogą się zdarzyć przypadki pozyskiwania, tworzenia dokumentów w różnej postaci. Umowa może zostać zawarta z pracownikiem w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym. Natomiast pracownik może przedłożyć dokumenty z poprzednich miejsc pracy w formie papierowej. Powstaje pytanie jak pracodawca ma prowadzić akta pracownicze
i dokumentację.

Powinny zostać również doprecyzowane zasady modyfikacji takiego wyboru, w sytuacji łączenia się pracodawców, przejmowania innego pracodawcy, jeżeli łączące się podmioty prowadziły dokumentacje w różnej formie. System mieszany mógłby mieć zastosowanie również do sytuacji kiedy pracodawcy rozpoczynają stosowanie nowych rozwiązań z uwagi na często znaczną objętość prowadzonych akt osobowych pracowników.

Umożliwienie przechowywania akt osobowych, dokumentacji w postaci papierowej albo elektronicznej
Lewiatan popiera wprowadzenie możliwości przechowywania akt osobowych, dokumentacji w postaci papierowej albo elektronicznej.

Konfederacja Lewiatan