Europejski filar praw socjalnych wyzwaniem dla firm

W ramach posiedzenia Komitetu Spraw Socjalnych (SAC) BusinessEurope w dn. 20 kwietnia, dyskutowano m. in. o utworzeniu europejskiego filaru praw socjalnych, które ma zostać ogłoszone przez Komisję Europejską 26 kwietnia.

Europejski filar praw socjalnych został zapowiedziany przez przewodniczącego Junckera w 2015 r. W marcu 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne, a Komisja Europejska przedstawiła pierwszy zarys tej inicjatywy. Jej fundamentem ma być analiza „dorobku" socjalnego UE, a w założeniu miała ona zapewnić wytyczne dla różnych obszarów polityki unijnej. Chodzi o zapewnienie lepszego funkcjonowania polityk zatrudnienia i społecznych w państwach członkowskich, które zdecydują się przystąpić do inicjatywy. Inicjatywa ta jest skierowana przede wszystkim do państw strefy euro.

Takim działaniem Komisja Europejska dąży do odwrócenia negatywnych społecznych skutków kryzysu gospodarczego i przywrócenia społeczeństwom europejskim wiary w UE i sens integracji. Jednak zgodnie z zasadą pomocniczości, to państwa członkowskie są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za formułowanie swojej polityki zatrudnienia i polityki społecznej, a system zabezpieczeń społecznych w poszczególnych krajach jest często uwarunkowany długoletnią tradycją i specyfiką regionu. Pożyteczne jest unijne wsparcie, czy też uzupełnianie działań państw członkowskich, np. poprzez Europejski Fundusz Społeczny, wspierający kapitał ludzki i zwiększający konkurencyjność unijnej gospodarki. Jednak nadmierna ingerencja w systemy krajowe może okazać się kontr-skuteczna. BusinessEurope opowiada się za zrównoważonym podejściem oraz łącznym traktowaniem wymiaru społecznego oraz gospodarczego polityk unijnych.

W ramach pakietu, Komisja Europejska ogłosi najprawdopodobniej: uzupełnienie Białej Księgi o przyszłości Europy o sprawy społeczne, zasady europejskiego filaru spraw socjalnych, zmianę dyrektywy o informowaniu pracowników o warunkach zatrudnienia oraz zmiany legislacji w zakresie Work-Life Balance. - Pracodawców niepokoją zapowiedzi Komisji Europejskiej odnośnie podejmowania w ramach filaru inicjatyw legislacyjnych. Tym bardziej, iż część modyfikacji może dotyczyć elementów wynegocjowanych przez partnerów społecznych na poziomie UE - mówi Robert Lisicki, ekspert Lewiatana, który uczestniczy w pracach BusinessEurope.

Podczas posiedzenie SAC omówiono także rolę partnerów społecznych na poziomie europejskim, sposoby integrowania uchodźców w ramach unijnych gospodarek oraz społeczne skutki Brexitu.