Finansowanie prac badawczo-rozwojowych i innowacji - przewodnik

Polecamy Państwa uwadze przewodnik po ofercie programów operacyjnych 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Polecamy Państwa uwadze przewodnik po ofercie programów operacyjnych 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

To aktualizacja podręcznika z 2015 r., przygotowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan przez zespół PwC. W pierwszej edycji opisano podstawowe zasady i pojęcia, które powinny znać firmy szukające dotacji unijnych, chcące inwestować w innowacje lub B+R oraz przedstawiono wykaz schematów wsparcia innowacji i prac B+R w programach operacyjnych 2014-2020.

Wersja tegoroczna została zaktualizowana i rozbudowana. Zawiera nowe rozdziały, w tym szerszy opis zasad kwalifikowalności, rozdział dotyczący zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości płci oraz praktyczne, interaktywne mapy, pokazujące lokalizacje najważniejszych instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy, zwłaszcza w zakresie  prowadzenia prac B+R i innowacji.  

Kluczową części przewodnika pozostało zestawienie schematów wsparcia innowacji i prac B+R w programach krajowych (PO Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia)  i 16 regionalnych programach operacyjnych oraz wykaz instytucji oferujących wsparcie unijne przedsiębiorcom (baza adresów). W zestawieniu schematów wsparcia wskazujemy terminy naborów, które będą prowadzone jeszcze w 2017 r.  

Żeby ułatwić nawigację dodaliśmy ikony syntetycznie opisujące wsparcie dostępne w każdym regionie i na poziomie krajowym.

Nowością jest przegląd wsparcia w zakresie efektywności energetycznej.

Aktualizację przygotował zespół departamentu funduszy europejskich.

Kliknij obrazek poniżej, aby pobrać raport: