Inicjatywy BE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Pakiet dotyczący GOZ, przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r., zawiera plan działania, który obejmuje cały cykl życia produktu - od fazy projektowania, pozyskania surowców, produkcji, konsumpcji, kończąc na gospodarce odpadami i rynku surowców wtórnych. Celem jest modernizacja i transformacja gospodarki unijnej w kierunku gospodarki zrównoważonej, bardziej ekologicznej i konkurencyjnej. Takie podejście otwiera ciekawe możliwości dla obywateli i biznesu, np. związane z wypracowaniem nowych modeli działalności gospodarczej.

Co już się wydarzyło?

W 2015 r. BusinessEurope opracował stanowisko ws. GOZ (Circular economy: a key pillar of a strategic European resource policy), w którym podkreśla rolę przedsiębiorstw w identyfikowaniu problemów i proponowaniu rozwiązań. Apeluje o przygotowanie długoterminowej strategii, uwzględniającej różnorodne interesy i uwarunkowania oraz kontekst globalny, tak aby firmy europejskie pozostały konkurencyjne na światowym rynku. Dlatego konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu finansowania, umożliwiającego inwestycje w nowe projekty, infrastrukturę, badania i innowacje.

W 2016r. powstało stanowisko dotyczące propozycji rewizji dyrektywy w sprawie odpadów oraz dyrektywy w sprawie składowania odpadów (BusinessEurope comments on the legislative proposals on waste and landfill of waste). BusinessEurope podkreśla, że cele mogą być ambitne, ale muszą być także korzystne dla gospodarki, społeczeństw oraz środowiska naturalnego w perspektywie dekad.

W 2017 r. BusinessEurope apelował o lepszą implementację zapisów REACH, bez konieczności rewizji dyrektywy (REACH review: better implementation is needed, not a revision ). BusinessEurope popiera główne cele zmian, aby lepiej chronić zdrowie ludzi i środowisko naturalne, ograniczyć testy na zwierzętach oraz promować innowacje. Jednak uważa równocześnie, że są one możliwe do osiągnięcia bez wprowadzania radykalnych zmian, które będą generować koszty i niepewność. Apeluje o analizę wpływu zmian m. in. na konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i sektor MŚP.

W 2017 r. zakończono prace nad stanowiskiem BusinessEurope w ramach konsultacji społecznych w zakresie "Chemical, product, waste interface" . W dokumencie m. in. zwraca się uwagę na niewystarczającą informację o substancjach wzbudzających obawy w produktach i odpadach.

Na początku czerwca br. przygotowano dokument w ramach doraźnych konsultacji ws. monitorowania GOZ (Ad-hoc consultation Raw Materials Supply Group on circular economy monitoring framework ). Zestaw dziesięciu wskaźników proponowanych przez Komisję ogranicza proces ewaluacji, skupiając się na celach recyklingu. Istnieje potrzeba opracowania wspólnej metodologii i sposobu pomiaru postępów w GOZ.

Ponadto, BusinessEurope uruchomiło tzw. Circular Economy Industry Platform, czyli narzędzie, które ma ułatwić firmom pozyskiwanie informacji i wymianę dobrych praktyk w zakresie GOZ. W związku z tym, planowane są spotkania i konferencje poświęcone GOZ oraz promujące platformę. Pierwsze z nich odbyło się 7 czerwca, z udziałem przedstawicieli KE, PE, rządów oraz przedsiębiorców. Markus J. Beyrer, Dyrektor Generalny BusinessEurope, w swoim wystąpieniu podkreślił - To nowe podejście przełoży się zarówno na rozwój gospodarczy, jak i tworzenie miejsc pracy. Ważne jest jednak, aby nowe polityki nie wprowadzały dodatkowych niepotrzebnych obciążeń dla firm. Ważne jest uważne wsłuchanie się w głos przedsiębiorców - ich potrzeby i postulaty".

www.circulary.eu

Co przed nami?

Obecnie trwają prace nad stanowiskiem BusinessEurope dotyczącym przyszłości tworzyw sztucznych, które zagwarantowałoby osiągnięcie celów środowiskowych Plastic Strategy Directive, wspierając równocześnie rozwój branży oraz konkurencyjność europejskich firm w kontekście globalnym. Ważne jest także zrozumienie znaczenia tworzyw sztucznych w codziennym życiu. Stanowisko zostanie opublikowane 25 września br. 26 września odbędzie się konferencja pt. „Reinventing Plastics - Closing the Circle", w której weźmie udział przedstawiciel Synthos.