Instrument MŚP w Horyzoncie 2020 – co decyduje o sukcesie w konkursie?

24 kwietnia br. w Lewiatanie odbyło się Seminarium informacyjne dotyczące o Instrumentu MŚP w Horyzoncie 2020. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami przyznawania dofinansowania, a także skorzystać z rad ewaluatorki projektów w tym konkursie

Instrument MŚP w Horyzoncie 2020 (program ramowy na rzecz badań i innowacji wdrażany bezpośrednio przez Komisję Europejską) przeznaczony jest na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć małych i średnich firm, które mają ambicje wzrostu w skali europejskiej. Przedsiębiorstwa (lub ich konsorcja) z całej Europy rywalizują o dofinansowanie w dwóch fazach:

         Faza I - wsparcie w formie ryczałtu w wysokości 50 000 EUR na przygotowanie biznes planu (ocena wykonalności, w tym: ocena potencjału komercyjnego oraz technicznego, ewaluacja ryzyka, znalezienie partnerów biznesowych),

         Faza II - dotacja w wysokości 0,5 - 2,5 mln EUR na przygotowanie produktu/usługi do momentu, gdy dane rozwiązanie będzie gotowe do komercjalizacji, w tym testowanie i prototypowanie

W fazie III firmy mogą ubiegać się natomiast nie o dofinansowanie, ale o wsparcie w komercjalizacji poprzez ułatwienie dostępu do nowych rynków, inwestorów, networking i coaching.

Istotne jest, że przedsięwzięcia zgłaszane do konkursu (zarówno w pierwszej, jak i drugiej fazie) muszą być już na 6. poziomie gotowości technologicznej (czyli po demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych), produkt, usługa lub proces muszą mieć szansę na komercjalizację co najmniej na rynku europejskim (najlepiej globalnym) i zapewniać przełomową/radykalną zmianę na rynku (innowacyjność w skali światowej). Na granty liczyć mogą wyłącznie przedsięwzięcia „for-profit", czyli takie, które realizowane są z wizją sukcesu finansowego.

Środki przewidziane na Instrument wynoszą 2,8 mld EUR (łącznie dla całej Europy). Dla fazy I przewidziano jeszcze 3 nabory w tym roku: 3.05, 6.10, 8.11, dla fazy II dwa: 1.06 oraz 18.10. Ocena wniosków trwa około miesiąca, co pozwala - w przypadku nieotrzymania dofinansowania w danej rundzie - poprawić wniosek i złożyć go w kolejnym terminie. Każda aplikacja, która w fazie I otrzyma 13, a w fazie II 12 pkt na 15 pkt możliwych otrzymuje tzw. Seal of excellence („pieczęć doskonałości"). Nie jest to jednak jednoznaczne z przyznaniem grantu. Konkurencja jest tak duża, że żeby liczyć na dofinansowanie należy zdobyć ok. 14 pkt.

24 kwietnia br. w Lewiatanie odbyło się Seminarium informacyjne dotyczące w/w opisanego Instrumentu. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami przyznawania dofinansowania, a  także skorzystać z rad ewaluatorki projektów w tym konkursie, co było niezwykle cenne. Główne tips & tricks przekazane przez ekspertkę to: dobra prezentacja graficzna pomysłu, przyjazna czcionka dla czytającego, wykorzystanie grafik, filmów wyjaśniających działanie proponowanego produktu czy usługi (nie tylko pomysł, ale sam wniosek musi się wyróżniać), przywołanie rzetelnych źródeł danych o istniejącym zapotrzebowaniu na takie rozwiązanie, zadbanie o gender balance w zespole projektowym, dobra analiza ścieżki dotarcia do sukcesu rynkowego, przygotowanie wniosku w języku angielskim „brukselskim" (ewaluatorzy są z całej Europy, nie zawsze angielski jest ich językiem ojczystym). Wskazówki te potwierdził gość specjalny, przedstawiciel firmy Solace, która otrzymała dofinansowanie w fazie I Instrumentu i spośród wszystkich polskich aplikacji otrzymała dotychczas najwyższą punktację. Sukces udało się osiągnąć dopiero w trzecim podejściu do konkursu. Przedsiębiorca podkreślał rolę ekspertów z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w udoskonalaniu wniosku pomiędzy kolejnymi aplikacjami do konkursu (KPK świadczy takie usługi bezpłatnie, zarówno w odniesieniu do Instrumentu MŚP, jak i pozostałych komponentów Horyzontu 2020).

Dla projektów, które otrzymają Seal of Excellence, ale nie wystarczy dla nich środków europejskich w 2017 r. uruchomione zostanie wsparcie krajowe. W czasie seminarium zasady dofinansowania projektów z fazy I prezentowała przedstawicielka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast dla fazy II eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - instytucji, które będą odpowiedzialne za udzielanie dofinansowanie na poziomie krajowym. Bezpłatną ofertę wsparcia firm innowacyjnych prezentował także przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Partnerem merytorycznym i pomysłodawcą spotkania był Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (http://www.kpk.gov.pl/).

W Konfederacji Lewiatan informacji w tym temacie udziela Małgorzata Lelińska (e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl).