KNF podaje szacunkowe koszty ustaw frankowych

20 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877).

Na posiedzeniu Podkomisji zaprezentowano po raz pierwszy analizę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą oszacowania skutków wejścia w życie 3 projektów ustaw frankowych. KNF ocenia, że potencjalne koszty wejścia w życie projektu Kukiz15 wynosiłyby 52,8 mld zł, projektu PO - 11,1 mld zł, zaś projektu prezydenckiego - 9,1 mld zł. Dodatkowo, zgodnie z analizą przeprowadzoną przez KNF w przypadku wejścia w życie projektu klubu Kukiz15 cztery banki (spośród 20 badanych) będą posiadały łączny współczynnik kapitałowy poniżej wartości krytycznej (8%).

Pełna treść analizy KNF

Komisja podjęła decyzję o zwróceniu się do Prezesa NBP po informacje dotyczące działań podjętych przez Komitet Stabilności Finansowej. Dodatkowo, na polecenie podkomisji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny oraz Ministerstwo Zdrowia mają przygotować materiał dotyczący skutków społecznych przyjęcia tych projektów. Zobowiązano także UOKiK i Rzecznika Finansowego do przekazania posłom podkomisji informacji na temat dotychczasowej współpracy banków w zakresie rozwiązywania problemów frankowych. Instytucje te mają miesiąc na przygotowanie tych informacji. Po ich otrzymaniu zostanie wyznaczony termin kolejnego posiedzenia podkomisji.

W posiedzeniu podkomisji udział wzięła Anna Dużyńska-Pucha.