Koniec prac Komitetu Monitorującego PO Pomoc Techniczna

27 lutego 2017 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, po niemal 10 latach funkcjonowania zakończył pracę. Jest to pierwszy zespół monitorujący program centralny z poprzedniej perspektywy finansowej, który odbył ostatnie posiedzenie. Komitet przyjął sprawozdanie końcowe z realizacji Programu, co pozwala na formalne rozpoczęcie ścieżki zamykania PO PT 2007-2013 na poziomie unijnym.

Zakładane rezultaty zostały osiągnięte przy wykorzystaniu niemal 100 % środków przyznanych na ten Program Polsce (łącznie: niemal 517 mln EUR). Głównym celem Programu było zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (czyli wykorzystania wszystkich środków europejskich i osiągnięcia zakładanych rezultatów), jakie Polska otrzymała na lata 2007-2013, a także skuteczne informowanie o możliwościach pozyskania środków przez beneficjentów i promocja efektów wykorzystania pieniędzy unijnych.

Z programu finansowano m.in.: 2 000 etatów w administracji publicznej odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich, programy informatyczne służące skutecznemu wykorzystaniu środków, Sieć Punktów Informacyjnych dla beneficjentów w całej Polsce, ponad 250 badań ewaluacyjnych, a także liczne szkolenia dla pracowników administracji oraz podmiotów realizujących duże projekty, w tym te infrastrukturalne. Środki PO PT 2007-2013 wykorzystano także na działania związane z przygotowaniem dokumentów i systemów informatycznych dla perspektywy finansowej 2014-2020.

Jak podkreślali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju odpowiedzialni za wdrażanie programu, miarą jego sukcesu jest to, że mało się o nim mówiło. Jednym z podkreślanych efektów realizacji Programu było zmniejszenie rotacji pracowników administracji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy w Polsce (w latach 2004-2006 poziom rotacji wynosił 20 %, od 2010 r. udało się go ustabilizować w okolicach 3-4%), ale także budowa coraz sprawniejszych i bardziej użytecznych systemów informatycznych czy przygotowanie pomocnych materiałów informacyjnych i publikacji.

Konfederację Lewiatan na spotkaniu reprezentowała Małgorzata Lelińska.