Konsultacje ustawy o badaniu niekaralności w branży finansowej

Trwają konsultacje projektu ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego.

W projekcie zaproponowano uregulowanie zasad weryfikacji informacji dotyczących niekaralności kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego. Pracodawca, będący podmiotem sektora finansowego będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania informacji w zakresie skazania prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa.

Co do zasady informacje o niekaralności będą udostępniane przez kandydata do pracy w formie oświadczenia. Jednocześnie, proponuje się wprowadzenie normy, zgodnie z którą, na żądanie pracodawcy kandydat do pracy będzie zobowiązany złożyć zaświadczenia o niekaralności z KRK. Niezłożenie oświadczenia bądź zaświadczenia może stanowić przyczynę nienawiązania stosunku pracy lub niezawarcia umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub innej umowy o podobnym charakterze.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu ustawy do 20 września br. na adres aduzynska@konfederacjalewiatan.pl