Konsultacje wytycznych w zakresie adaptacyjności i edukacji

Ministerstwo Rozwoju konsultuje dwa istotne dla przedsiębiorców dokumenty - wytyczne w zakresie  adaptacyjności oraz wytyczne w zakresie edukacji. Oba dokumenty dotyczą wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Ich zmiany wynikają z nowelizacji Umowy Partnerstwa.


Wybrane zmiany w wytycznych ds. adaptacyjności:
 • rozszerzenie katalogu preferencji możliwych do stosowania w ramach podmiotowych systemów finansowania:
  • W przypadku kwalifikacji - doprecyzowanie, że są to kwalifikacje ujęte w ZRK z nadanym kodem kwalifikacji
  • Wprowadzenie możliwości stosowania preferencji dot. wsparcia miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 • wprowadzenie możliwości określenia przez Instytucję Zarządzającą RPO wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej w przeliczeniu na jedną godzinę usługi dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę, ustalanej w oparciu o analizę standardowych cen usług rozwojowych występujących w danym regionie, jak również dostępnych badań i raportów dotyczących rynku usług rozwojowych
 • rozszerzenie katalogu wydatków, które nie mogą być kwalifikowane w ramach podmiotowych systemów finansowania, o działania realizowane w PO WER, z których skorzystali przedsiębiorcy,
 • dodanie nowego Podrozdziału 4.3 - Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, określającego najważniejsze warunki realizacji przedsięwzięć wprowadzanych w ramach zmian PO WER.

 

Jeśli chodzi o wytyczne w zakresie edukacji, to planowane są zmiany dotyczą m.in. szkolnictwa zawodowego:

 • usunięcie szkół prowadzące kształcenie zawodowe z katalogu grupy docelowej PI 10i;
 • dodanie działań ukierunkowanych na wsparcie kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych;
 • wprowadzenie kompleksowych programy kształcenia w miejscu pracy;
 • rezygnacja z realizacji praktyk zawodowych adresowanych wyłącznie do zasadniczych szkół zawodowych na rzecz rozszerzenia zakresu staży zawodowych;
 • wprowadzenie informacji o otwartości katalogów wyposażenia zamieszczonych na stronach MEN
 • wprowadzenie obowiązek właściwego planowania działań związanych z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/ warsztatów, w tym niełączenia tego typu działań ze wsparciem na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizacji programów stażowych;
 • wprowadzenie preferencje dla projektów wykorzystujących e-podręczniki stworzone w ramach interwencji EFS.

Propozycje nowego brzmienia zapisów wytycznych, wykaz wprowadzonych zmian, formularze do zgłaszania uwag oraz kontakty do osób odpowiedzialnych w MR za te obszary znajdą Państwo poniżej.

Konfederacja Lewiatan będzie przygotowywać stanowisko do obu dokumentów. Prosimy o przesyłanie uwag na adres mailowy: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl do wtorku, 10 października do końca dnia z wykorzystaniem załączonego formularza.