Konsultujemy przepisy o obszarze zastrzeżonym

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa.

Projekt dokonuje daleko idących zmian w szeregu ustaw inwestycyjnych, jak prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne.

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dodawany jest rozdział o obszarach zastrzeżonych, oddziałujący na szereg innych ustaw. Przepisy o obszarze zastrzeżonym i strefie ochronnej mogą oddziaływać na aktywność gospodarczą oraz dokonują szeregu ograniczeń prowadzących do konieczności wypłaty odszkodowań.

Szereg wątpliwości budzi również tryb wydawania rozporządzenia ustanawiającego obszar zastrzeżony i strefę ochronną. Dodatkowo zakres spraw powierzonych do uregulowania w rozporządzeniu obejmuje materię ustawową oraz jest określony w sposób bardzo szeroki i  dowolny.

W związku z powyższym, prosimy o przesyłanie uwag do projektu, do 6 października br. na adres dgajewski@konfederacjalewiatan.pl

Link do projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302851/katalog/12457446#12457446

Dodatkowych informacji udziela Dominik Gajewski: