Lewiatan na spotkaniu z negocjatorem ds. Brexitu

20 kwietnia br. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie Michela Barniera, głównego negocjatora wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z przedstawicielami polskich pracodawców oraz związków zawodowych.

Konfederację Lewiatan reprezentowali Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

W trakcie spotkania Michel Barnier przedstawił trzy kluczowe obszary niepewności, które trzeba jak najszybciej wyeliminować, aby zapewnić poparcie polityczne i społeczne dla przyszłego partnerstwa z Wielką Brytanią.

  • Pierwszym obszarem jest niepewność obywateli Unii i Wielkiej Brytanii, co do ich losów po Brexicie. Dotyczy to w sumie ponad 3 milionów obywateli Europy żyjących po obydwu stronach kanału La Manche, w tym ponad 800 tysięcy Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii.
  • Drugi obszar to kwestie budżetowe i według Barniera proces negocjacji musi doprowadzić do „porozumienia z Wielką Brytanią, na mocy którego nastąpi całkowite zamknięcie, rozliczenie tych zobowiązań, co do jednego euro, zarówno jeżeli chodzi o krótkoterminowe jak i długoterminowe zobowiązania, które ponosi Wielka Brytania jako członek UE, dlatego że te zobowiązania zaciągamy razem, razem je pokrywamy i jako 28 państw członkowskich z tych środków korzystamy."
  • Trzeci obszar to nowa sytuacja na granicy Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w Irlandii, gdzie należy zapewnić regulacje dotyczące przepływu osób i towarów bez barier grożących zakłóceniem procesu pokojowego w tym regionie.

Michel Barnier podkreślił konieczność osiągnięcia porozumienia z Wielką Brytanią i podkreślił niebezpieczeństwa związane z niepowodzeniem negocjacji. W tym celu negocjator czyni wszelkie wysiłki na rzecz uzyskania jedności państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zachowania bardzo napiętych terminów, z planowanym zakończeniem negocjacji na październik 2018 roku, dla umożliwienia procesu ratyfikacji przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i parlament brytyjski.

Równocześnie Barnier zaznaczył, że Brexit to przedsięwzięcie bez precedensu, oznacza zbudowanie nowego partnerstwa po wielu latach integracji w ramach Unii. Kwestie umowy handlowej i współpracy w ramach bezpieczeństwa i obronności będą tu kluczowe oraz trudne, ze względu na różnice interesów obydwu stron oraz różne interesy poszczególnych krajów członkowskich. W tym kontekście Barnier zapewnił o otwartości na konstruktywny dialog z interesariuszami procesu wyjścia, w tym z biznesem polskim i europejskim oraz o jego determinacji, aby wynegocjować najbardziej korzystne dla Europy porozumienie po, jak to nazwał, „rozwodzie".

W trakcie spotkania Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, przedstawiła stanowisko branży kosmetycznej w Polsce. Podkreśliła wagę rynku brytyjskiego dla producentów kosmetyków w Polsce oraz bardzo wysoko postawione już dziś wymogi regulacji technicznych i sektorowych, których liberalizacja byłaby bardzo złym krokiem i niekorzystnym dla wszystkich sygnałem. W tym kontekście Chmurzyńska zwróciła uwagę na konieczność zachowania stabilności i przewidywalności sytuacji prawnej. Należy zabezpieczyć w umowie z Wielką Brytanią kontynuację dostaw surowców, produkcji, transportu - całego obiegu towarów w łańcuchu dostaw, tak aby „dzień zero" nie był dla przedsiębiorców kataklizmem. Ponadto wymieniono kilka istotnych i kosztochłonnych zagrożeń, szczególnie dla MŚP: konieczność  ustanawiania osoby odpowiedzialnej, oddzielna rejestracja produktów, osobna dokumentacja dla rynku brytyjskiego. Chmurzyńska podkreśliła spodziewane wysokie koszty ponownego wejścia na rynek UK i utrzymania tam swojej obecności handlowej w zmienionych warunkach zewnętrznych: taryfy celne, podatek akcyzowy, ochrona znaków towarowych, znakowanie krajem pochodzenia.

Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych Paweł Wideł podkreślił w swojej wypowiedzi rolę przemysłu motoryzacyjnego w Unii Europejskiej oraz wysoki stopień integracji branży pomiędzy Wielką Brytanią i kontynentalną częścią Unii Europejskiej. W tym kontekście Paweł Wideł poprosił o zapewnienie transparentności co do procedur oraz harmonogramu rozmów o opuszczeniu Unii przez Wielką Brytanię, wraz z jasno określonymi celami dotyczącymi przyszłego porozumienia handlowego oraz zgodą co do konieczności wdrożenia porozumienia przejściowego przed finalizacją końcowego porozumienia o opuszczeniu UE.

Kolejnymi postulatami branży motoryzacyjnej przedstawionymi Barnierowi w trakcie warszawskich konsultacji były: utrzymanie bezcłowego handlu bez barier pozataryfowych, wraz z nową umową celną, możliwie najbardziej zbliżoną do obecnych zasad i procedur celnych UE, na mocy której zagwarantowany zostanie swobodny przepływ artykułów motoryzacyjnych, brak rozbieżności w normach technicznych dotyczących pojazdów oraz ochrona swobodnego przepływu osób, co jest kwestią o krytycznym znaczeniu dla instytucji UE, krajów członkowskich oraz dla budowy silniejszego i bardziej konkurencyjnego europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Michel Barnier kończąc spotkanie podkreślił, iż w procesie negocjacji i przy opracowywaniu ram porozumienia gospodarczego zamierza stać na straży wysokich standardów wypracowanych przez UE. - Nigdy nie będzie zgody na obniżanie zasad i norm prawnych - powiedział.

Główny Negocjator zwrócił szczególną uwagę zebranych na fakt, iż okresu przejściowego wyjścia UK z UE nie będzie. Okres przejściowy dla obu stron negocjacji rozpoczął się właśnie teraz i będzie trwał dwa lata, do momentu zamknięcia negocjacji. Stąd tak ważne przygotowanie się poszczególnych sektorów do nieuchronnych zmian, których dziś jeszcze nie umiemy precyzyjnie zidentyfikować.