Międzynarodowa Organizacja Pracy upomniała się o dialog

Na zakończonej 106 Sesji Międzynarodowa Organizacja Pracy upomniała się o dialog społeczny na rzecz odnowy gospodarczej i społecznej oraz wspólne mierzenie się z ubóstwem, kryzysem ekologicznym, dyskryminacją kobiet i migracjami. Pewnym zgrzytem było przedstawienie na komitecie ds. standardów Polski jako kraju, w którym wykorzystuje się pracę przymusową pracowników z Korei Północnej. Delegaci związkowi z Holandii, Włoch i Niemiec bezpodstawnie rozciągali swoje zastrzeżenia na warunki zatrudniania Ukraińców w Polsce. W sesji uczestniczyli przedstawiciele Konfederacji Lewiatan.

Efektem obrad było przyjęcie raportu i rekomendacji dotyczących zatrudnienia i godnej pracy na rzecz pokoju, która zobowiązuje państwa członkowskie do podejmowania dialogu i współpracy we wszystkich obszarach polityki zatrudnienia dla tworzenia warunków godnej pracy dla wszystkich obywateli.

106 Sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie z udziałem kilku tysięcy delegatów z całego świata, obradowała w komitetach ds. godnej pracy, ds. odnowy po kryzysie, ds. migracji oraz ds. przestrzegania standardów MOP. Polskich pracodawców reprezentował m.in. prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i Michał Maksymiuk.

Tegoroczne obrady stanowiły swoisty przegląd i próbę aktualizacji celów, standardów i zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dyskusje prowadzone w komitetach, wcale nie wolne od sporów i kontrowersji uświadamiać powinny, że mimo występujących różnic rozwoju społeczno - gospodarczego procesy globalizacji gospodarek, wyzwania rozwojowe i demograficzne, problemy ekologiczne, czy też nasilający się problem migracji stanowią wspólne wyzwanie dla kontynentów i krajów.

Na tym tle kraje Unii Europejskiej prezentowały bardzo zrównoważone i wspólne stanowisko - zasady MOP, które legły u podstaw utworzenia tej organizacji wpisują się w priorytety państw UE, które w ramach europejskiego modelu społecznego starają się sprostać wyzwaniom współczesnego rozwoju.

Dlatego pewnym zgrzytem było przedstawienie na komitecie ds. standardów przypadku Polski jako kraju, w którym występuje wykorzystywanie pracy przymusowej pracowników z Korei Północnej. Mimo braku przesłanek dla takich oskarżeń, delegaci związkowi z Holandii, Włoch i Niemiec podkreślali ten problem, rozciągając swoje zastrzeżenia na warunki zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce. Jak podkreślił prof. J. Męcina sposób prezentacji, a przede wszystkim udokumentowania zarzutów budzą poważne kontrowersje i powinny być szybko wyjaśnione, zwłaszcza, że wyniki kontroli polskiej Inspekcji pracy nie potwierdzają tych oskarżeń.

Trzy prezydentki, Nepalu, Malezji i Malty, w ramach panelu na temat sytuacji kobiet, podkreślały konieczność walki z dyskryminacją i nierównościami, wskazując, że problemy dyskryminacji kobiet mimo różnych przejawów występują we wszystkich częściach świata.

Jak podkreślały tematem konferencji MOP jest lepsza przyszłość dla kobiet na rynku pracy. Jak pokazują badania MOP, zrealizowane w 142 krajach, aspiracje zawodowe kobiet wciąż są dalekie od realnych warunków rozwoju zawodowego na rynku pracy. Wciąż jest deficyt dobrej i godnej pracy dla kobiet, a w aktywności zawodowej kobiet barierą jest przede wszystkim brak równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym. To kobiety są postrzegane jako odpowiedzialne za obowiązki rodzinne, co osłabia ich pozycję na rynku pracy. Inne problemy to nierówności płacowe oraz dyskryminacja na rynku pracy. Przesłaniem panelu było przyjęcie równości kobiet i zakazu dyskryminacji jako jednego z kluczowych tematów, także na przyszłą konferencję w 2018 roku.

Sporo miejsca w czasie konferencji poświęcono łączeniu godnej pracy z działaniami na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Podkreślano, że w tym obszarze możliwe jest tworzenie w skali świata milionów miejsc pracy, które służyć będą jednocześnie coraz bardziej zdewastowanemu środowisku naturalnemu.

Obok dyskusji na poziomie globalnym, konferencja MOP była dobrą okazją do rozmów na temat kondycji krajowego dialogu społecznego, m.in. podczas przyjęcia w polskim przedstawicielstwie. Reprezentanci poszczególnych organizacji dostrzegli deficyty dialogu społecznego w niektórych obszarach i mimo, że większość uznaje rolę i znaczenie dialogu krajowego, podkreślali konieczność większej aktywności na forum międzynarodowym. Przestrzenią negocjacji możliwą do zainicjowania przez partnerów społecznych może być dyskusja o ratyfikacji przez Polskę EZKS, a z drugiej wielokrotnie wskazywane przez Konfederację Lewiatan przygotowanie Polski do przyjęcia Euro. Oba cele wpisują się w międzynarodowe priorytety Polski - zagwarantowanie standardów socjalnych i spójności społecznej oraz większej konkurencyjności polskiej gospodarki.


Konfederacja Lewiatan

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej i prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan na sesji MOP w Genewie.