Potrzebna adaptacja miejsc pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych

Zarządzanie personelem, budowanie świadomości, czas pracy, formy zatrudnienia, otoczenie fizyczne i profilaktyka zdrowotna - o dobrych rozwiązaniach we wszystkich tych obszarach w zakresie dostosowania miejsc pracy do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych pracowników, dyskutowano 25 maja br., w czasie seminarium zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych, przy aktywnym udziale Konfederacji Lewiatan i Konfederacji Pracy.


Potrzeba działań w tym zakresie wynika ze zmian demograficznych w Polsce, które w sposób istotny już wpływają na rynek pracy, a w przyszłości będą silnie oddziaływać także m.in. na stabilność systemu emerytalnego. Utrzymanie w zatrudnieniu osób starzejących się, ale także rosnący udział osób z niepełnosprawnościami mogą w znacznym stopniu te przewidywane, negatywne skutki zrównoważyć. Działania w tym zakresie należy podejmować już dziś. Ma to znaczenie zarówno dla całej gospodarki, jak i pojedynczych pracodawców, którzy w coraz większym stopniu borykać sie będą z malejącymi zasobami kandydatów do pracy, a tym samym ich rozwój, a często nawet przetrwanie stać będzie pod znakiem zapytania. Rekomendacje wypracowane w dialogu trzech zaangażowanych w przedsięwzięcie organizacji dotyczą zarówno poziomu pojedynczej firmy czy zakładu pracy, ale także polityk publicznych i działań podejmowanych przez partnerów społecznych.

Wśród rekomendacji dotyczących zarządzania personelem wskazano m.in. na konieczność prowadzenia przeglądów demograficznych firmy pod kątem dostosowania warunków pracy i zakresów obowiązków, ale także procedur wewnętrznych do możliwości i potrzeb pracowników, które wraz z wiekiem zmieniają się. Podobną funkcję pełnią okresowe przeglądy indywidualnej ścieżki zawodowej, dzięki którym w sposób optymalny można byłoby wykorzystywać zakumulowane doświadczenie pracowników, przy jednoczesnym uwzględnianiu ich obecnej sytuacji uwzględniającej stan zdrowia, możliwości psychofizyczne, sprawność, gotowość do realizacji określonych zadań, posiadane kwalifikacje. W zakresie aranżacji pracy warto podkreślić znacznie indywidualnych kont czasu pracy, które dają możliwość indywidualnego gromadzenia przepracowanych nadgodzin i wykorzystywania ich w uzgodnionej z pracodawcą formie, np. na dodatkowy urlop czy badania medyczne.

W spotkaniu z ramienia Konfederacji Lewiatan udział wzięli: Grzegorz Baczewski i Małgorzata Lelińska.