Rada Dialogu Społecznego rekomenduje zmiany w ustawie

Rada Dialogu Społecznego przedstawiła prezydentowi 19 czerwca rekomendacje zmian w ustawie, która reguluje jej działalność. Partnerzy społeczni proponują rozwiązania, które mają na celu zwiększenie skuteczności i samodzielności RDS.

Temu służy wprowadzenie mechanizmu elektronicznego głosowania uchwał strony pracowników i pracodawców oraz rozszerzenie uprawnień konsultacyjnych o projekty strategii, programów i dokumentów planistycznych. Podobny cel ma propozycja wpisania Biura Rady Dialogu Społecznego w struktury Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" z rozszerzeniem kompetencji partnerów społecznych w zakresie wpływu na zarządzanie CPS poprzez wskazywanie jego dyrektora i zastępcy dyrektora ds. dialogu.

Rozszerzone mają być także uprawnienia dotyczące występowania z wnioskiem o organizację wysłuchania publicznego. Dotychczasowy przepis był właściwie martwy. Nowe rozwiązanie ma dawać partnerom społecznym możliwość wspólnego występowania o takie wysłuchanie do Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, w zależności od podmiotu inicjującego proces legislacyjny oraz etapu procesu legislacyjnego.

Zupełnie nową kompetencją ma być występowanie RDS do ministra właściwego ds. finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej w sprawach podatkowych. Przy okazji dyskusji nad uatrakcyjnieniem tzw. ulgi na innowacje okazało się bowiem, że taka interpretacja może być skutecznym narzędziem rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych.

- Nowy dialog na poziomie krajowym jest efektywny. Rozmawiamy na ważne, bieżące tematy, jak zmiany w ochronie zdrowia, reforma szkolnictwa zawodowego, przyszłość funduszy unijnych i zaangażowanie w tzw. semestr europejski - mówi Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Jej zdaniem sama ustawa regulująca funkcjonowanie RDS nie wymaga rewolucji. Proponowane zmiany mają raczej charakter porządkujący i usprawniający jej prace. To co powinno się istotnie poprawić to dialog na poziomie regionalnym. Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego działają w bardzo trudnych warunkach i muszą zmagać się z ograniczeniami organizacyjnymi, niedookreślonymi kompetencjami, ale przede wszystkim z brakiem pieniędzy.

- Jako przewodnicząca RDS odwiedziłam dotąd 13 WRDS- ów, a do końca kadencji zamierzam odwiedzić jeszcze 3 pozostałe. Widziałam jak funkcjonują Rady wojewódzkie i poznałam ich problemy. Uważam, że najważniejszą rzeczą w obszarze dialogu społecznego jest obecnie uporządkowanie i nadanie nowego impetu dialogowi regionalnemu. To tam w regionach, partnerzy są blisko lokalnych problemów i znają dobrze lokalne wyzwania i szanse rozwojowe. Jako partnerzy społeczni jesteśmy przekonani, że tym kto powinien być odpowiedzialny za organizację dialogu na poziomie województwa powinien być marszałek województwa. W takiej sytuacji również na marszałku powinien spoczywać obowiązek finansowania dialogu. Stąd proponowane wpisanie zadania organizacji biura WRDS do zadań własnych marszałków województw. Spotykałam się w tej sprawie z Konwentem Marszałków Województw i uzyskałam od nich zapewnienie, że chcą to zadanie wziąć na siebie. Więcej, są skłonni finansować nie tylko posiedzenia WRDS-ów, ale także potrzebne do ich pracy ekspertyzy, opinie i analizy. Mam nadzieję, że rząd zmieni swoje negatywne nastawienie do tej propozycji, ponieważ może ono rozwiązać większość dzisiejszych problemów WRDS-ów, ale też może poprawić zaangażowanie samorządów województw w dialog społeczny. Z jednej strony rząd nie chce oddać zadania marszałkom, ale z drugiej nie proponuje poprawy finansowania z budżetu państwa, choć wiadomo, że środki budżetowe przekazywane WRDS-om są niewystarczające praktycznie we wszystkich województwach - dodaje Henryka Bochniarz.

W obszarze Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oprócz zmiany finansowania z zadania administracji rządowej zleconego marszałkowi województwa na jego zadanie własne, zaproponowano także przejrzyste mechanizmy przyjmowania stanowisk, opinii i uchwał. Zaproponowano procedury głosowań zbliżone do tych obowiązujących w RDS, z możliwością głosowania korespondencyjnego włącznie.

Ponadto zaproponowano, aby po 24 miesiącach od wprowadzenia tych nowych rozwiązań, znów dokonać przeglądu funkcjonowania ustawy.

Konfederacja Lewiatan