Reforma uczelni ułatwi współpracę biznesu i nauki

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia założenia reformy szkolnictwa wyższego przedstawione przez wicepremiera Jarosława Gowina. Dla przedsiębiorców szczególnie ważne są nowe regulacje dotyczące zmian w obszarze partnerstwa biznesu i nauki.

- Zaprezentowane na Narodowym Kongresie Nauki założenia reformy zwiększają autonomie uczelni. To podstawa do tworzenia kompleksowej polityki innowacyjnej, która w końcu będzie konglomeratem przedsięwzięć, obejmujących różne sektory i dopasowanych do rozwiązań legislacyjnych, finansowych oraz organizacyjnych. Pozytywnie oceniamy uporządkowanie i usystematyzowanie przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni - mówi Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Ważne jest też otwarcie uczelni na współpracę międzynarodową, zarówno jeśli chodzi o wymianę kadry naukowej, jak i popularyzację dorobku naukowego. Dzięki temu możliwe będzie proaktywne podejście do innowacji. Nie tylko pracodawcy powinni zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne rozwiązania. To także rola uczelni, która może być pomostem pomiędzy zagranicznymi instytutami badawczymi a polskimi firmami. Dlatego potrzebne jest tworzenie ośrodków integrujących środowiska naukowe, przemysłowe i biznesowe.

- Pozytywnie oceniamy pomysł tworzenia centrów kompetencji, których zadaniem będzie przygotowywanie kompleksowej oferty badawczo-rozwojowej. Skuteczność tej inicjatywy uzależniona jest od stworzenia narzędzi finansowo-prawnych oraz angażowania instytucji otoczenia biznesu: parków technologicznych, klastrów, czy organizacji pracodawców - dodaje Jakub Gontarek.

Założenia reformy szkolnictwa wyższego to duże wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw. Jedną z barier rozwoju innowacji jest relatywnie mała liczba silnych firm, zdolnych do kreacji lub wchłaniania innowacji i przetwarzania ich w dojrzały produkt. A to oznacza potrzebę zaangażowania firm we współpracę z uczelniami, co wiąże się z przygotowaniem kadr oraz wypracowaniem rozwiązań pozwalających na efektywny transfer ludzi z nauki do przemysłu oraz pomiędzy firmami. Jest to dużym wyzwaniem szczególnie w kontekście swobodnego przepływu danych i wiedzy.

Konfederacja Lewiatan