Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu

„Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu" to publikacja Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, w której autorzy opisują trendy zmian w prawie, takie jak zwiększenie presji regulacyjnej czy zwiększona penalizacja obrotu gospodarczego. Są one uzupełnione konkretnymi przykładami z praktyki oraz wnioskami dotyczącymi obserwowanych lub przewidywanych skutków opisywanych zjawisk.

To właśnie pytania klientów - przedsiębiorców zainspirowały autorów do refleksji nie tyle nad konkretnymi zmianami w prawie, ile nad trendami, które rysują się na horyzoncie i mogą mieć znaczenie dla działalności gospodarczej. Efektem tej refleksji jest ww. publikacja.

Poszczególne obserwacje dotyczące konkretnych zmian w prawie, czy też - szerzej patrząc - zjawisk, jakie w nim zachodzą, pogrupowano je na osiem kategorii:

  •  Tendencje protekcjonistyczne i zwiększony interwencjonizm
  •  Zwiększenie presji regulacyjnej
  •  Zwiększona penalizacja obrotu gospodarczego
  •  Zmiany praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji oraz zasad funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości
  •  Kształtowanie nowej rzeczywistości podatkowej
  •  Działania prosocjalne
  •  Wsparcie dla przedsiębiorczości
  •  Digitalizacja, innowacje i wpływ nowych technologii

W różnym stopniu wpłyną one na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

POBIERZ WYDAWNICTWO