W MR o nowej ustawie o innowacyjności i edukacji

7 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020" przy Ministerstwie Rozwoju. Celem spotkania było omówienie uwag do Krajowego Programu Reform (dalej KPR) 2017/2018 (przygotowanego przez poszczególne ministerstwa) zgłoszonych przez partnerów społecznych w ramach konsultacji oraz przedstawienie przez Ministerstwo Rozwoju harmonogramu prac na przyszłością polityki spójności UE oraz rolą partnerów społecznych w promocji polskiego stanowiska w sprawie przyszłego budżetu UE (prezentacja MR w załączeniu).

Konfederacja Lewiatan przygotowała uwagi do KPR 2017/2018. W trakcie dyskusji przedstawicielka Lewiatana zwróciła uwagę na poniższe kwestie:

1)    Deklarację rządu w KPR dot. nowej ustawy o innowacyjności - planowany termin przyjęcia ustawy przez Radę Ministrów w 2. kwartale 2017 r.
Jesteśmy już w 2. kwartale, a informacji o projekcie ustawy nie ma. Przedstawiciel MNiSW poinformował, że 11 kwietnia projekt stanie na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, a 12 kwietnia będzie dyskutowany na rządowym Zespole ds. Innowacyjności.

Partnerzy społeczni powinni otrzymać projekt ustawy do konsultacji po tych posiedzeniach i akceptacji.

2)    Projekt przygotowania ustawy o fundacji - Polska Platforma Przemysłu 4.0 oraz statutu tej fundacji
Lewiatan uważa, że projekt Polska Platforma Przemysłu 4.0 jest ważnym przedsięwzięciem  dla przebudowy i integracji infrastruktury technicznej w oparciu o prognozy rozwoju rynku IoT, OZE, magazynów energii i samochodów elektrycznych. Jednak w opinii Konfederacji nie trzeba do tego tworzyć odrębnego podmiotu (fundacji). Przedsięwzięciem tym może się zająć NCBiR.

Temat ma być przedmiotem kolejnego spotkania Zespołu.

3)    Proces stanowienia prawa
W Sprawozdaniu krajowym Polska 2017 KE zwraca uwagę na praktykę legislacyjną w pierwszym roku nowego Sejmu. Z analiz przedstawionych w Sprawozdaniu KE wynika, że prawie 50% ustaw przyjętych przez Sejm były to projekty poselskie, a te nie wymagają konsultacji społecznych. W opinii Lewiatana w KPR 2017/2018 powinno znaleźć się wyjaśnienie i odniesienie do tych praktyk. A także wyjaśnienie, dlaczego w projekcie ustawy Prawo Przedsiębiorców, w art. 71 ust. 4 sankcjonuje się brak konsultacji społecznych także w przypadku rządowych projektów ustaw (art. 71.4. Jeżeli z uwagi na ważny interes publiczny sprawa wymaga jej niezwłocznego rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, Prezes Rady Ministrów może zdecydować z rezygnacji z konsultacji publicznych.).

Strona rządowa nie odpowiedziała na te uwagi wskazując jedynie, że trudno zabraniać posłom wnoszenia własnych projektów ustaw pod obrady Sejmu.

Przedstawicielka Konfederacji Lewiatan zwróciła także uwagę na inne kwestie związane z KPR 2017/2018, w tym m.in. na problem obniżającej się aktywności zawodowej w Polsce i brak odniesienia do niego w KPR, a także na zaproponowane cele edukacyjne wśród których nie ma edukacji zawodowej, a to co jest w KPR o edukacji zawodowej ma charakter np. prac nad projektami podstaw programowych dla różnych zawodów (z terminem w 4. kwartale 2017 r.) czy opracowaniem przykładowych programów nauczania (z terminem wykonania w 4. kwartale 2018 r.). Przy takich terminach budowania nowoczesnego szkolnictwa zawodowego nigdy nie uda nam się zmienić polskiego rynku pracy. Przedstawiciele MEN uważają jednak, że zmiany w szkolnictwie zawodowym są świetnie przygotowane.