Wsparcie adaptacyjności firm w PO WER - nowe działanie

10 maja br. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zostanie poddany pod dyskusję Komitetu Monitorującego. Planowanych jest kilka istotnych zmian, w tym w zakresie wsparcia adaptacyjności przedsiębiorstw.

W projekcie zmian PO WER, w ramach celu 4 Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne wprowadzono następujące cele szczegółowe:

 • Zwiększanie zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych[1],
 • Zwiększanie zdolności adaptacyjnych firm rodzinnych (MMŚP) poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych,
 • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji[2],
 • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych  MMŚP w trudnościach lub ponownie podejmujących działalność gospodarczą (tzw. nowy start).

Działania szkoleniowe i doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, w zakresie procesów innowacyjnych oraz w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji będą realizowane co do zasady z zastosowaniem podejścia popytowego. Podejście popytowe będzie stosowane względem szkoleń i doradztwa w ww. zakresie, w których istnieje wystarczająca oferta rynkowa.

Działania z zakresu zwiększania zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, a także zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych będą realizowane zgodnie z założeniami New Skills Agenda i będą przyczyniać się w szczególności do realizacji jej drugiego i trzeciego filaru.

Działania szkoleniowe i doradcze w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji będą wdrażanie zgodnie z zapotrzebowaniem zidentyfikowanym przez rady. W przypadku rad sektorowych ds. kompetencji powołanych w sektorach przemysłowych nacisk będzie położony na wsparcie szkoleniowe i doradcze również dla pracowników dużych przedsiębiorstw.

W przypadku wsparcia w zakresie procesów innowacyjnych dla pracowników dużych przedsiębiorstw, będzie ono kierowane do pracowników średniego szczebla kierowniczego, z wyłączeniem członków zarządu przedsiębiorstw, właścicieli przedsiębiorstw oraz dyrektorów generalnych.

Główne typy beneficjentów to: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, partnerzy społeczni, izby gospodarcze.

Z kolei główne grupy docelowe działań to: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy, pracownicy dużych przedsiębiorstw, partnerzy społeczni.


Przewiduje się realizację następujących wskaźników:

 • Liczba pracowników objętych wsparciem szkoleniowym lub doradczym w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Liczba pracowników, w tym pracowników dużych przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie procesów innowacyjnych;
 • Liczba firm rodzinnych, które otrzymały wsparcie w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych;
 • Liczba pracowników, w tym pracowników dużych przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowym lub doradczym w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji;
 • Liczba przedsiębiorstw w trudnościach objętych wsparciem;
 • Liczba przedsiębiorstw ponownie podejmujących nową działalność objętych wsparciem.

Powyższe zmiany, na etapie opracowywania koncepcji, nie były konsultowane z partnerami społecznymi, w szczególności z organizacjami pracodawców. Jedyna, formalna możliwość wyrażenia naszej opinii, to uwagi zgłoszone na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO WER.

Chętnie poznamy Państwa ocenę proponowanego działania. Uwagi prosimy przesyłać do wtorku, 9 maja na adres mailowy: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl.


 [1] W ramach typu operacji liczba pracowników dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć odsetka 25% liczby osób objętych wsparciem

[2] W ramach typu operacji liczba pracowników dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć odsetka 25% liczby osób objętych wsparciem