Z Dariuszem Rosatim o e-karcie usług

19 maja br. Konfederacja Lewiatan miała przyjemność gościć Dariusza Rosatiego, posła do Parlamentu Europejskiego (Chrześcijańska Demokracja), członka ECON-u, zastępcę w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Parlamencie Europejskim (IMCO EP) oraz Roberta Straussa, Naczelnika Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej. Celem spotkania było omówienie prac nad tzw. „pakietem usługowym", w tym projektu rozporządzenia oraz dyrektywy w sprawie e-karty usług.

Dariusz Rosati skupił się na opisie korzyści, jakie wynikać mogą z wprowadzenia e-karty usług dla przedsiębiorców, podkreślając jak istotnym sektorem w UE, jest sektor usług. W założeniu projekt zmierza do usuwania barier administracyjnych w celu ułatwienia przedsiębiorcom świadczenia usług transgranicznych. Jego niewątpliwym atutem, na co zwracał uwagę poseł,  jest dobrowolność, elektroniczny charakter czy zapewnienie możliwości kontaktu przedsiębiorcy z organami krajowymi celem uzyskania e-karty. Rosati wskazywał jednak na słabości projektu, do których zaliczył ograniczoną harmonizację (ze względu na dobór instrumentów prawnych wdrażania e-karty), niejasne przesłanki cofania e-karty usług czy weryfikacji ważności uprawnień firm ubiegających się o e-kartę.

 

 Prezentację dotycząca e-karty przedstawił drugi z gości, Robert Strauss, który odniósł się do kwestii genezy i tła projektu, i celów, jakie postawiła sobie Komisja w związku z propozycją wprowadzenia e-karty. Przedstawiciel Komisji Europejskiej nakreślił korzyści płynące z przyjęcia regulacji dotyczących e-karty dla przedsiębiorców oraz organów krajowych.

W toku dyskusji poruszono kwestie zasadności wprowadzania e-karty, problemów związanych z barierami regulacyjnymi i mentalnymi, z którymi spotykają się firmy wchodzące z usługami na nowe rynki europejskie, przyczyny wyboru sektora budowlanego oraz biznesowego jako pilotażowego w ramach wdrożenia e-karty, kwestie delegowania personelu oraz kwestie odpłatności e-karty.

Na zakończenie spotkania Aleksandra Musielak, ekspert Konfederacji Lewiatan, krótko zreferowała stanowisko BusinessEurope w sprawie e-karty.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, firm członkowskich oraz eksperci Konfederacji Lewiatan.

Pobierz infografikę