Zatrudnianie cudzoziemców i zmiany w prawie pracy

27 marca br. odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Personalnych. W trakcie spotkania omówiono opracowane przez rząd zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców.

Projekt zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będzie miał zasadniczy wpływ na zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności obywateli sześciu państw: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji oraz Mołdawii. Projekt przewiduje wprowadzenie m.in. nowego rodzaju zezwolenia na prace sezonowe (na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, co ma objąć m.in.: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo).

Zezwolenie sezonowe będzie mogło mieć zastosowanie w przypadku każdego cudzoziemca, ale dla obywateli 6 państw objętych obecnie systemem oświadczeniowym przewiduje się pewne ułatwienia (brak testu rynku pracy). W przypadku prac wykraczających poza prace sezonowe będzie można zatrudniać obywateli 6 państw przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisze oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca będzie wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu. Projekt ustawy modyfikuje również zmiany do procedury wydawania „standardowych" zezwoleń przez wojewodę.

W zakresie bieżących prac legislacyjnych uczestnicy spotkania omówili potencjalne skutki zmian ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, a także prezydencki projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy i inne ustawy.

W drugiej części spotkania zaprezentowano koncepcje kont czasu pracy, które to rozwiązanie ma zastosowanie m.in. w Niemczech i na Słowacji. Konta czasu pracy umożliwiają elastyczne zarządzanie czasem pracy z uwzględnieniem zmian w koniunkturze gospodarczej. Takie rozwiązanie umożliwia skuteczniejsze godzenia życia zawodowego z rodzinnym, a jednocześnie zmniejsza ryzyko zwolnień wynikających z wahań koniunktury.