Ministerstwo Rozwoju informuje o zawieszeniach poboru ceł

Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Lista wniosków poniżej w załączeniu.

Wnioski te zostały złożone przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, szczegółowo opisanej w komunikacie Ministerstwa Rozwoju, w sprawie sposobu, trybu oraz warunków przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej, jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek może on sprzeciwić się propozycji ustanowienia autonomicznego zawieszenia poboru cła lub ustanowienia autonomicznego kontyngentu taryfowego. Sprzeciw taki powinien być przygotowany w formacie, o którym mowa w w/w komunikacie i przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju. Departament przekaże go następnie do Komisji Europejskiej.

W przypadku stwierdzenia, że któryś z wniosków dotyczy towaru produkowanego w Polsce prosimy o skontaktowanie się z n/Departamentem.

Sprzeciwy mogą być składane zarówno do nowych propozycji ustanowienia zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych jak i do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 8 listopada 2017r.

Regulacje doyczące zawieszeń poboru ceł obowiązujących od 1 stycznia 2017r. (wersja skonsolidowana) oraz dot. kontyngentów taryfowych również obowiązujących od 1 stycznia 2017r. opublikowane są w Dzienniku Urzędowym UE L 360 z 30.12.2016r , a regulacje dot. zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych obowiązujących od 1 lipca 2017r. w Dzienniku Urzędowym UE L 164 z 27.06.2017r.

Natomiast sprzeciwy/poparcia do nowych wniosków (lista poniżej) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2017r.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Małgorzata Miąsko
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Rozwoju
tel. 22 693 50 73
Malgorzata.Miasko@mr.gov.pl

Wzór sprzeciwu

Wnioski


Konfederacja Lewiatan