Wykaz podatników VAT może pomóc weryfikować partnera

Prowadzenie publicznego rejestru podatników VAT, może stać się ważnym i skutecznym narzędziem weryfikacji kontrahenta, jednak aby tak było, powinny zostać uwzględnione uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców.

Projekt ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje prowadzenie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej publicznego rejestru podatników VAT. W wykazie miałyby być takie dane jak: imię i nazwisko lub pełna nazwa podatnika, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby, numery rachunków rozliczeniowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej - zgłoszonych w urzędzie skarbowym, data: rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego oraz podstawę prawną wykreślenia/przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

Prowadzenie publicznego rejestru podatników VAT, może stać się ważnym i skutecznym narzędziem weryfikacji kontrahenta, jednak sprawdzanie przy każdej płatności, czy rachunek bankowy, na który dokonywany jest przelew, został zgłoszony w wykazie podatników VAT czynnych mocno obciąży podatników dodatkowymi kosztami związanymi z obsługą administracyjno - księgową - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

W przypadku, gdy płatność na kwotę ponad 15 tys. zł, nie zostanie dokonana na konto znajdujące się w wykazie, nabywca nie będzie mógł zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Dla dużych przedsiębiorców, współpracujących z wieloma dostawcami, sprawdzanie czy ich rachunki są w wykazie podatników VAT, będzie oznaczać konieczność wprowadzenia dodatkowej weryfikacji na etapie księgowania faktury/zlecania płatności i poniesienie z tego tytułu dodatkowych kosztów.

- Naszym zdaniem należy dostarczyć przedsiębiorcom narzędzie, które pozwoli, aby wykonanie nakładanych obowiązków, było dla nich niedokuczliwe i bezkosztowe. Może nim być weryfikator (narzędzie IT), który w momencie dokonywania przelewu wskaże przedsiębiorcy, że rachunek, na który dokonuje przelewu nie widnieje w wykazie podatników VAT czynnych prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Projekt ustawy nie przewiduje sytuacji, kiedy podatnicy, dostarczający usługi na masową skalę (np. operatorzy sieci komórkowych, dostawcy mediów - w tym prądu, gazu), wykorzystują do obsługi płatności z tytułu dostarczonych przez siebie usług rachunki wirtualne przypisane do konkretnych klientów, a podpięte pod jeden rachunek rozliczeniowy. Czy w takim przypadku zgłoszeniu podlegać powinien rachunek główny, czy też każdy indywidualny rachunek podpięty po ten rachunek główny - subrachunek przypisany do indywidualnego klienta?

Wątpliwości budzi także aktualizowanie wykazu podatników w dni robocze, raz na dobę. Istnieje niebezpieczeństwo, że dane w rejestrze będą nieaktualne. Formularze aktualizacyjne NIP są przesyłane drogą papierową, a zatem zawsze będą istnieć rozbieżności pomiędzy datą zgłoszenia danego rachunku do urzędu, a datą wprowadzenia tych danych do systemu urzędu.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan postuluje, aby w przypadku weryfikacji podatnika na dany dzień, np. jako czynnego podatnika VAT lub weryfikacji numeru rachunku bankowego, był on w odpowiedni sposób chroniony. Nawet gdyby okazało się, że na dany dzień dane jego dotyczące nie są aktualne, ze względu na opóźnienie aktualizacji względem zdarzenia powodującego zmianę.

Konfederacja Lewiatan