Prezydent powinien zawetować ustawę o zniesieniu limitu

Senat przyjął ustawę znoszącą górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nowe przepisy wejdą w życie dopiero od początku 2019 roku. Konfederacja Lewiatan zabiegała o wydłużenie vacatio legis, ale uważa, że ustawa jest zła i wspólnie z NSZZ „Solidarność" apeluje do prezydenta o jej zawetowanie.

Wprowadzenie limitu wiązano ze stworzeniem jednolitego systemu emerytalno-rentowego w celu zagwarantowania jego stabilności w przyszłości i niedopuszczenia do tworzenia tzw. „kominów" emerytalnych (dużych różnic wysokości przeciętnej emerytury w stosunku do emerytur najwyższych). Powstawanie dużych rozbieżności w wysokości świadczeń emerytalnych w przyszłości, będzie wpływało na sposób waloryzacji świadczeń, który stanie się ułomny i niesprawiedliwy, a koszty z tego wynikające przekroczą spodziewane zyski.

Lewiatan krytykował działania rządu, które pozorowały prowadzenie dialogu społecznego i pomniejszały rolę niedawno powołanej instytucji Rady Dialogu Społecznego. Sposób i tempo procedowania projektu ustawy naruszyły podstawowe zasady i standardy dialogu społecznego, który ma swoje umocowanie w art. 20 Konstytucji RP.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowe przepisy doprowadzą do dalszego zwiększania kosztów związanych z zatrudnianiem osób w ramach umów o pracę. Obecnie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy i ich pracodawcy ponoszą zdecydowanie największe koszty z tytułu utrzymywania systemu ubezpieczeń społecznych.

Konfederacja Lewiatan