Zmiany w ustawie o RDS ważne, ale niewystarczające

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, chociaż po konsultacjach zakres proponowanych zmian jest zdecydowanie skromniejszy. Dominują te o charakterze organizacyjnym, choć znalazły się też przepisy zwiększające kompetencje RDS oraz związane z finansowaniem i funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

- Mimo poparcia zmian, oczekiwaliśmy odważniejszych decyzji, które wzmacniałyby wymiernie mechanizmy dialogu społecznego w Polsce - mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan z zadowoleniem przyjął propozycję wprowadzenia oczekiwanych zmian dotyczących zwiększenia finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Na akceptację zasługują również rozwiązania poszerzające kompetencje Rady Dialogu Społecznego oraz strony społecznej.
Kluczową w ocenie Konfederacji Lewiatan zmianą jest przyznanie RDS prawa do występowania do ministra właściwego ds. finansów publicznych z wnioskiem
o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach organu podatkowego.

Dobrym rozwiązaniem jest przyjmowanie uchwał strony społecznej RDS w drodze głosowania korespondencyjnego. Przyczyni się to do sprawniejszego przyjmowania uchwał partnerów społecznych i przekazania ich stronie rządowej, unikając zdarzających się, niestety, sytuacji, gdy brak quorum uniemożliwiał przyjęcie uchwały.

- Zwracamy uwagę na brak w projekcie ustawy regulacji dotyczącej dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej, składek członkowskich w organizacjach dialogu europejskiego dla poszczególnych organizacji reprezentatywnych pracodawców i pracowników - dodaje prof. Jacek Męcina.

W ustawie o RDS nie znalazło się jednak kilka ważnych kwestii:

1) Wzmocnienie kompetencji Rady Dialogu Społecznego w zakresie wysłuchania publicznego, gdyż aktualnie obowiązująca ustawa i rozporządzenie w zakresie wysłuchania publicznego, nie definiuje terminu, miejsca i daty ustalania wysłuchania publicznego.
2) Możliwość udziału w pracach RDS, z głosem doradczym, przedstawicieli samorządu terytorialnego (Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego) jako ważnego partnera, ale i pracodawcy.
3) Możliwość finansowania ze środków budżetowych wydatków ponoszonych przez poszczególne organizacje na afiliację i udział w pracach eksperckich na poziomie europejskim.

Konfederacja Lewiatan