1,4 mln zł trafi do szkół zawodowych i uczelni wyższych

Marcowy Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przyjął kryteria wyboru projektów w konkursach m.in.: dla szkolnictwa zawodowego i uczelni wyższych. W pierwszym obszarze projekty będą wspierać przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych oraz współpracę szkół zawodowych i uczelni wyższych za kwotę łącznie ponad 50 mln zł.

Na uczelnie wyższe trafi natomiast ponad 1,3 mln zł na:
• kolejną edycję zintegrowanych programów uczelni (analogiczny konkurs ogłoszony w 2017 r. cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczelni),
• zintegrowane programy uczelni na rzecz rozwoju regionalnego,
• tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów.

Innym, ważnym w naszej ocenie, tematem były zmiany kryteriów ogólnych POWER. Mają one uprościć ocenę projektów. Będą obowiązywały dla wszystkich konkursów ogłaszanych od marca 2018 r. Kluczowe zmiany:

• w kryterium obrotu - porównanie obrotu beneficjenta do średnich, a nie najwyższych rocznych wydatków w projekcie,
• likwidacja kryterium dotyczącego adekwatności doboru i celów wskaźników (włączenie go do kryterium trafności doboru i spójności zadań),
• likwidacja kryterium dotyczącego analizy ryzyka (ujednolicenie kryteriów dla wszystkich projektów niezależnie od ich wartości),
• zmiana maksymalnej wartości punktacji w pozostałych kryteriach,
• zmiana zakresu oceny w kryteriach: a) dotyczącym trafności doboru i spójności zadań oraz b) dotyczącym stopnia zaangażowania potencjały wnioskodawcy,
• rezygnacja z weryfikacji wykazanego potencjału społecznego,
• zmiana oceny budżetu - obniżenie maksymalnej wartości punktacji oraz likwidacja warunku osiągnięcia min. 60% punktów w ocenie tego elementu.

Kryteria ogólne POWER po zmianach
Prezentacja zmian w kryteriach ogólnych POWER

Komitet tradycyjnie przyjmował też kryteria wyboru projektów dla konkursów w obszarze rynku pracy, zdrowia, przedsięwzięć innowacyjnych, dialogu społecznego, ale także rekomendacje z dwóch badań ewaluacyjnych dotyczących: 1) Bazy usług rozwojowych i podmiotowych systemów finansowania oraz 2) Sektorowych rad ds. kompetencji.

Przedstawiciele Lewiatana zgłosili ponad 30 uwag do procedowanych na Komitecie materiałów, z czego znakomita większość została przyjęta.
Kolejne posiedzenie KM POWER planowane jest na koniec maja 2018 r.

Kontakt: