Nowe kodeksy pracy – wiele pytań wymagających dyskusji

Przyjęte przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy projekty nowych kodeksów pracy należy traktować jako dokumenty eksperckie. Wymagają one szerokiej konsultacji i ewaluacji, aby wykazać, które rozwiązania przystają do współczesnego rynku pracy. W Konfederacji Lewiatan dyskusja już się rozpoczęła, a jej wyniki zostaną niedługo zaprezentowane.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan w przypadku kodeksu pracy, regulującego kwestie indywidualnego prawa pracy, na uwagę zasługują przepisy dotyczące:

- ograniczenia zjawiska zatrudniania na podstawie tzw. umów zlecenia, samozatrudnienia. Zmniejszenie liczby niewłaściwie zawieranych umów cywilnoprawnych zasługuje na poparcie. Pytanie, czy projektodawcy uwzględnili jednak wszystkie okoliczności, stany faktyczne, które uzasadniają korzystanie z umów cywilnoprawnych.

- modyfikacji umów terminowych - proponuje się m.in. wydłużenie umowy na okres próbny (do 6 miesięcy, a nawet do 9 miesięcy, wprowadzenie nowych rodzajów umów terminowych, ale także ograniczenie długości trwania umów na czas określony). Z zadowoleniem odnotowujemy wyjście naprzeciw potrzebom pracodawców w zakresie prac krótkoterminowych (prace dorywcze, sezonowe). W kontekście zachodzących zmian na rynku, wątpliwości budzi jednak propozycja ograniczenia stosowania umów na czas określony (w szczególności długość umowy 540 dni, uzasadnienie dla ich zawarcia).

- czasu pracy - zainteresowanie wzbudzają nowe rozwiązania dotyczące indywidualnych kont wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla pracowników, czy tzw. klauzula opt-out. Nowe propozycje są jednak nakładane na dotychczasowe rozwiązania. Zasadnicze pytanie brzmi czy rozdział ten u podstaw nie wymagał całkowicie nowego podejścia.

- nowych form organizacji pracy - na uznanie zasługuje wprowadzenie pracy na odległość, ułatwienie stosowania formuły telepracy (zmniejszenie obowiązków w zakresie bhp).

-  rozwiązywania umów o pracę - na pierwszy rzut złożone i skomplikowane, ukierunkowują dyskusję pod kątem eliminacji negatywnych praktyk (np. korzystanie ze zwolnień chorobowych w celu uniemożliwienia złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia). Bardzo dyskusyjne jest wprowadzenie obowiązku uzasadniania wypowiedzeń umów zawartych na czas określony.

-  urlop wypoczynkowy - rozumiejąc i popierając ideę odejścia od ustalania wymiaru urlopu od ogólnego stażu pracy, budzi jednak zastrzeżenia wprowadzanie jednolitego wymiaru 26 dni dla wszystkich pracowników. Doprecyzowania wymaga propozycja wygaszania prawa do urlopu.

- Kodeks zbiorowego prawa pracy, napisany od początku, budzi wiele pytań. Reprezentacja pracowników w kodeksie zbiorowym została uregulowana w sposób zbyt złożony, mamy kilka form przedstawicielstwa, co może jeszcze bardziej skomplikować model współpracy przedstawicielstwami pracowników - mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan