Nowe zasady kontroli nie mogą zwiększyć uprawnień NFZ

Ujednolicenie zasad kontroli prowadzonych przez organy władzy publicznej w zakresie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej to dobre rozwiązanie. Obawy budzą jednak zbyt niejednoznaczne i nieprecyzyjne przepisy, które w konsekwencji mogą prowadzić do zwiększenia uprawnień Narodowego Funduszu Zdrowia wobec podmiotów kontrolowanych - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza przepisy mające na celu ujednolicenie zasad prowadzenia kontroli. Pomija jednak fakt, że kontrola prowadzona przez NFZ dotyczy sprawdzenia rzetelności i zgodności z prawem realizacji umowy, którą płatnik publiczny zawiera z podmiotem leczniczym (zwanym świadczeniodawcą). Ale z uwagi, że prowadzona jest przez organ władzy publicznej powinna w znacznym stopniu uwzględniać zasady zawarte w Prawie przedsiębiorców - mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, samodzielny ekspert Konfederacji Lewiatan.

Projekt ustawy zawiera pojęcia nieostre uniemożliwiające jednoznaczne i precyzyjne określenie zakresu zadań i uprawnień Prezesa NFZ. Natomiast zgodnie z doktryną i ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego w przypadku tworzenia przepisów ograniczających jedno dobro konstytucyjne na rzecz innego - należy uwzględniać zasady pewności i bezpieczeństwa prawnego oraz ochrony zaufania do państwa i prawa.

Niezrozumiałe jest również wprowadzenie zmian odbierających podmiotom kontrolowanym możliwości złożenia zastrzeżeń do protokołu oraz podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych w przypadku przedstawienia zastrzeżeń pokontrolnych.

Konfederacja Lewiatan