Platforma współpracy - zaproszenie do inwestowania zagranicą

Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki jest jednym z głównych celów Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.  Drogą do osiągnięcia długoterminowych celów internacjonalizacji jest m.in. zainteresowanie i zaangażowanie się jak największej liczby podmiotów w działalność międzynarodową i następnie wspieranie ich w ekspansji eksportowej oraz kapitałowej.


Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT dysponuje m.in. informacjami o zasadach i firmach możliwych do przejęcia przez inwestorów zagranicznych w Serbii i w Niemczech. 


Linki i listy ww. firm w Serbii

www.priv.rs/Welcome

Lista firm

oraz link do internetowej platformy wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami poszukującymi następców a tymi, którzy chcieliby zaangażować się w funkcjonujące już biznesy i przejąć je, chroniąc tym samym firmy przed likwidacją z powodu braku następców,  uruchomiona przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii

 

www.nexxt-change.org