Projekt: współpraca instytucji rynku pracy z pracodawcami

Konfederacja Lewiatan, wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz fundacją WISE Europa realizują projekt pn. „Modelowe procedury współpracy Instytucji Rynku Pracy z pracodawcami i przedsiębiorcami".

Nasze działania będą skupiać się w dwóch obszarach:
- na usprawnieniu pośrednictwa pracy jako usługi łączącej osoby poszukujące zatrudnienia z pracodawcami poszukującymi pracowników oraz
- na poprawie wykorzystania instrumentów służących podnoszeniu kwalifikacji osób dorosłych (finansowanych ze środków Funduszu Pracy).

Celem projektu jest wypracowanie procedur współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację działań. W naszym projekcie chcielibyśmy odejść od tradycyjnego rozumienia publicznych służb zatrudnienia jako dostawców usług, i adresatów oczekiwań ze strony innych interesariuszy, na rzecz podejścia w którym wszyscy zainteresowani dążą do realizacji swoich , czasem odmiennych, potrzeb przy uwzględnianiu interesów i ograniczeń innych partnerów.

Naszym celem jest, aby wypracowane procedury były przede wszystkich użyteczne i odpowiadały na aktualne potrzeby ich użytkowników. Z tego względu jako metodę pracy wybrano projektowanie usług (service designe). Ta metoda opiera się na przekonaniu, że dla stworzenia dobrej procedury konieczne jest uwzględnienie potrzeb i ograniczeń wszystkich uczestników procesu przy jednoczesnym holistycznym i zorientowanym na człowieka podejściu (human-centred design).

Podstawowymi założeniami projektu jest:
- Wykorzystywanie danych tak, aby nowe rozwiązania wynikały z badań uzasadniających określone decyzje projektowe,
- Koncentracja na obecnych i przyszłych użytkownikach opracowanych procedur, tak aby w możliwie maksymalnym stopniu zostały uwzględnione potrzeby wszystkich zaangażowanych podmiotów,
- Realizm rozwiązań, czyli projektowanie w taki sposób, aby przygotowane rozwiązania były możliwe do wdrożenia oraz uwzględniały ograniczenia prawne, finansowe, organizacyjne, technologiczne i każde inne,
- Maksymalizacja użyteczności - czyli dążenie do najlepszego dopasowania rozwiązań do potrzeb przyszłych użytkowników.

Zarówno w zakresie pośrednictwa pracy, jak i realizacji trójstronnych umów szkoleniowych czy szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, instytucje szkoleniowe czy agencje zatrudnienia mają już zgromadzone spore doświadczenia, które mogą zostać wykorzystane przy projektowaniu nowych rozwiązań. Aby - zgodnie z przyjętymi założeniami - maksymalnie wykorzystać dostępne dane, w projekcie zaplanowano dwa etapy badań - jakościowe i ilościowe. Dodatkowo, chcąc zapewnić nie tylko realność i możliwość adaptacji nowych rozwiązań, ale także przyjazność ich użytkowania w harmonogramie projektu został przewidziany etap testowania prototypowych procedur.

Po zakończeniu prac badawczych, koncepcyjnych i związanych z testowaniem prototypu, zostanie wydany praktyczny podręcznik prezentujący wypracowane rozwiązania wraz z praktycznymi informacjami dotyczącymi możliwości zastosowania wypracowanych produktów. Planowana jest również konferencja podsumowująca, na której zostaną zaprezentowane wyniki prac wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Zakończenie projektu: wrzesień 2019

 

Konfederacja Lewiatan