Rynek mocy - wnioski składać można do 12 kwietnia

30 marca 2018 r. Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą Regulamin rynku mocy, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz po otrzymaniu postanowienia ministra energii z 29 marca br. uzgadniającego Regulamin rynku mocy.

Zatwierdzony Regulamin zawiera szczegółowe warunki współpracy PSE S.A. z pozostałymi uczestnikami rynku mocy. Regulamin zawiera wytyczne dot. planu działalności w przypadku składania wniosku o rejestrację jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, określa terminy na uzupełnienie braków formalnych wniosku o rejestrację, przewiduje szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji, a także zawiera wzór umowy mocowej.

Uwaga: składanie wniosków o wpis do rejestru trwa od 3 do 12 kwietnia 2018 r. (dotyczy wszystkich właścicieli jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW).

Zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy o rynku mocy w dniu 3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się proces certyfikacji ogólnej do której obowiązek przystąpienia mają wszyscy właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW (art. 11 ustawy o rynku mocy). Do certyfikacji ogólnej może zostać zgłoszona jednostka fizyczna wytwórcza planowana, jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną oraz bez generacji wewnętrznej (istniejąca lub planowana) bez względu na wielkość mocy osiągalnej, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku - by kontynuować uczestnictwo w rynku mocy - konieczna jest agregacja tych jednostek do mocy powyżej 2 MW na etapie certyfikacji do aukcji. Udział w certyfikacji ogólnej wszystkich innych jednostek, jest tylko ich uprawnieniem, jednak bez tego działania podmioty te nie będą mogły wziąć udziału w dalszych procesach rynku mocy. Proces certyfikacji ogólnej prowadzony jest przez PSE S.A. Certyfikacja ogólna w roku 2018 rozpoczyna się 3 kwietnia i kończy 29 maja. Dzieli się na cztery procesy:

  1. Proces składania wniosków - w terminie od dnia 3 kwietnia do dnia 12 kwietnia włącznie. W tym czasie użytkownicy składają wnioski o wpis do rejestru.
  2. Proces oceny wniosków - do 1 maja 2018 r. W ramach tego procesu dokonywana jest weryfikacja złożonych wniosków.
  3. Proces uzupełnień wniosków - dotyczy tylko wniosków wezwanych do uzupełnienia lub usunięcia stwierdzonych wad lub braków (wnioski, które nie spełnią wymogów określonych w art. 12 ust.2 lub 5 ustawy o rynku mocy). W procesie tym wnioskodawca uzupełnia/poprawia wcześniej złożony wniosek. Proces uzupełnień kończy się wpisem do rejestru lub odrzuceniem wniosku.
  4. Proces reklamacyjny - po odrzuceniu wniosku, wnioskodawca może (ale nie musi) złożyć reklamację, która jest następnie rozpatrywana przez PSE S.A. Rozpatrzenie reklamacji następuje najpóźniej w okresie od 22 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. Dotyczy tylko odrzuconych wniosków.

Prezes URE zwraca uwagę, iż nieprzystąpienie do certyfikacji ogólnej podmiotów, o których mowa w art. 11 ustawy o rynku mocy (właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW) podlega karze pieniężnej.


Ekspert prowadzący: