Spotkanie uczelni wyższych z przedstawicielami MNiSW oraz NCBiR

14 maja 2018 r. w Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z udziałem Pana Piotra Krasińskiego, dyrektora działu rozwoju kadry naukowej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Pana Andrzeja Kurkiewicza, zastępcy dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele i przedstawicielki uczelni wyższych zrzeszonych w Konfederacji.

Prezentacje i dyskusje dotyczyły między innymi reformy szkolnictwa wyższego w Polsce, w tym aktualnego stanu prac nad Ustawą 2.0, projektu pozakonkursowego planowanego do realizacji przez MNiSW od 2019 r. (Najlepsi z Najlepszych 4.0), ale przede wszystkim konkursów finansowanych ze środków EFS w osi III Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, skierowanych do uczelni wyższych. Łącznie w 2018 r. pula środków w naborach zorganizowanych przez NCBiR wynosi 1,7 mld zł.

Na uczelnie czekają następujące konkursy:
• „Programy kształcenia nauczycieli" - 200 mln zł,
• „III misja uczelni" - 200 mln zł,
• „Zintegrowane programy uczelni" - 1 mld zł,
• „Zintegrowane programy uczelni na rzecz rozwoju regionalnego" - 300 mln zł,
• „Kurs na MOOC" - 10 mln zł (konkurs będzie ogłoszony w czerwcu).

2018 to ostatni rok tak dużych możliwości pozyskania środków przez uczelnie wyższe. Kolejne ewentualne konkursy zależeć będą od wyników tzw. przeglądu śródokresowego planowanego na 2019 r. Także w tym kontekście istotna była dyskusja uczelni i instytucji odpowiedzialnych za wydatkowanie środków. Wspólną troską jest teraz skuteczne wykorzystanie pieniędzy dostępnych w ogłoszonych konkursach, ale także tych, które uczelnie mają już przyznane w poprzednich naborach. Okazuje się, że jest to trudne. Na etapie aplikowania problemy stwarza duża liczba kryteriów dostępu, ale także funkcjonalności generatora wniosków (SOWA). W czasie realizacji projektów doskwiera z kolei biurokracja związana z dokumentowaniem wydatków. Uczestnicy spotkania podkreślali natomiast bardzo pozytywne zmiany we współpracy z NCBiR zarówno na etapie aplikowania, jak i realizacji projektów - docenili szybkość reakcji, elastyczność, gotowość poszukiwania rozwiązań, nastawienie na wspólny sukces, a nie poszukiwanie błędów i uchybień po stronie projektodawców.