Uwagi do nowego prawa energetycznego

Zdaniem Konfederacji Lewiatan:
• W projekcie konsultowanej ustawy prawo energetyczne nie jest określona odpowiedzialność operatora informacji pomiarowych (OIP) za przekazane z systemu dane do odbiorcy końcowego i innych przedsiębiorstw energetycznych.
• Nie wiadomo, co będzie jeżeli operator systemu przesyłowego energetycznego (OSP) nie utworzy centralnego systemu informacji pomiarowych w wymaganym terminie.
• Wątpliwości budzi też powierzenie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego funkcji operatora informacji pomiarowych.

Kolejna nowelizacja prawa energetycznego dotyczy bardzo wielu spraw, m.in. rozwoju magazynów energii elektrycznej, stosowania taryf, zmian w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Konfederacja Lewiatan odniosła się tylko do nowych regulacji związanych z funkcjonowaniem centralnego systemu informacji pomiarowych.

- Nie jest określona w przepisach również rola i sposób procedowania zgłaszanych reklamacji dotyczących danych pomiarowych. W związku z tym, że w projekcie ustawy nie przewidziano, co się stanie w sytuacji, jeżeli OSP nie będzie w stanie utworzyć centralnego systemu informacji pomiarowych w wymaganym terminie, proponujemy, aby w takim przypadku tryb awaryjny był opisany w przepisach - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.


Zdaniem Konfederacji Lewiatan powierzenie operatorowi systemu przesyłowego energetycznego funkcji operatora informacji pomiarowych stoi w sprzeczności z założeniami ustawy dotyczącymi zachowania konkurencyjności i niedyskryminowanego dostępu do danych wszystkich uczestników rynku energii. I może powodować nieuzasadniony dostęp do danych pomiarowych istotnie wpływających na relacje biznesowe. Rekomendowanym rozwiązaniem byłoby powierzenie funkcji operatora informacji pomiarowych niezależnemu podmiotowi.

- Transformacja energetyczna odbywać się będzie w obszarze sieci dystrybucyjnej: zdecentralizowane wytwarzanie energii, lokalne magazyny, wymiana pomiędzy producentem a konsumentem energii w ramach nowych technologii rozliczeń (np. blockchain), czy ich wirtualne magazynowanie i zużycie. Anachronizmem jest wpisanie konieczności dokonywania pozyskiwania pomiarów tych podmiotów / technologii za pośrednictwem operatora informacji pomiarowych pod karą zagrożoną pozbawieniem wolności do lat 2 - dodaje Daria Kulczycka.

Konfederacja Lewiatan