Grzegorz Radziejewski na spotkaniu z członkami Lewiatana

Grzegorz Radziejewski, członek gabinetu Jyrkiego Katainena, wiceprzewodniczącego KE ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, spotkał się po raz kolejny z członkami Lewiatana. Spotkanie odbyło się 18 października br. w siedzibie Konfederacji, a tematem wiodącym był „Plan działań Komisji Europejskiej w 2019 r. - priorytety do końca obecnego mandatu i perspektywy po kolejnym unijnym rozdaniu".

W końcówce kadencji, zgodnie z dobrymi tradycjami, KE nie będzie otwierać nowych tematów, natomiast starać się będzie zamknąć jak najwięcej z ok. 300 bieżących projektów legislacyjnych. Sukces tych planów zależeć będzie m.in. od stopnia zaangażowania Komisji w przygotowanie regulacji okołobrexitowych.
Dwa istotne strategiczne dokumenty, których przyjęcia można oczekiwać, to „Strategia dekarbonizacji do 2050 roku" oraz „Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje".

Nie jest wykluczone, że Strategia dekarbonizacji zostanie przedstawiona przez Komisję jeszcze przed grudniowym szczytem klimatycznym w Katowicach. Biznes obawia się, że bez szerszych konsultacji i uzgodnień, Komisja postawi cel zero netto emisji gazów cieplarnianych na terytorium EU w 2050 roku. Jak na razie przemysł nie dysponuje technologiami pozwalającymi ten cel spełnić.

Wniosek Rozporządzenie PE i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje został przedstawiony 24 maja 2018. Zamknięcie prac planowane jest na maj przyszłego roku. Rozporządzenie przewiduje, że kwestie z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Governance, „ESG") stają się centralnymi elementami systemu finansowego tak, aby gospodarka europejska została przekształcona w bardziej ekologiczny i odporny system o obiegu zamkniętym. Rozporządzenie wprowadza jednolite kryteria pozwalające ustalić, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo i jaki ślad węglowy generuje, co z kolei ma być uwzględniane w decyzjach inwestycyjnych i kredytowych instytucji finansowych.

Oczywiście spotkanie nie mogłoby się zakończyć bez omówienia bieżących prac nad regulacjami dotyczącymi gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych i „dyrektywy o plastikach jednorazowego użytku". Z otrzymanych informacji wynika, że w listopadzie Komisja przedstawi pogłębione podsumowanie otrzymanych dobrowolnych zobowiązań przemysłu do wykorzystywania plastiku z recyklingu. Na razie Komisja nie zapowiada zastosowania innych instrumentów, nawet gdyby suma zobowiązań była niższa niż wymagane 10 mln ton ponownie wykorzystanego plastiku do 2025 roku. Dalszy ciąg dyskusji nad GOZ i strategią plastikową przewidziane jest na luty i marzec 2019 roku podczas Business Day oraz Circular Economy Stakeholders' Meeting. Przy okazji pan Radziejewski zaapelował do uczestników spotkania i wszystkich członków Konfederacji o prezentowanie polskich projektów GOZ na specjalnej platformie cyfrowej utworzonej przez KE i EKES.

Prace nad dyrektywą o ograniczeniu wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko toczą się już w trilogu. Jest silna wola polityczna szybkiego zakończenia procesu, ale na stole negocjacyjnym pozostało jeszcze kilka trudnych wątków. Z punktu widzenia biznesu taką kwestią jest rozszerzona odpowiedzialność producenta.

DG ENVI pracuje nad standardami opakowań, co jest kolejnym tematem ważnym dla większości firm członkowskich Lewiatana i co będziemy monitorować.