Zmiany w prawie geologicznym konieczne dla rozwoju morskich farm wiatrowych

• Ministerstwo Energii poinformowało, że wkrótce rozpoczną się prace legislacyjne nad projektem ustawy wspierającej rozwój morskiej energetyki wiatrowej.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan realizację morskich farm wiatrowych utrudnia konieczność uzyskania każdorazowo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

- Uzyskanie każdorazowo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla prac wykonywanych metodami geofizycznymi, ze względu na ich liczbę, różnorodność i różne cele wykorzystania, będzie utrudniało i wydłużało przygotowanie i realizację inwestycji. Duża liczba procedur obciąży także nadmiernie administrację geologiczną i morską - ostrzega Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.


Według Lewiatana projekt robót geologicznych nie powinien być wymagany do realizacji wszystkich badań, m.in. dotyczących stanu środowiska, prowadzonych przy inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

Projekt robót geologicznych powinien być konieczny na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, a zakres koniecznych badań zależeć od przepisów prawa budowlanego, które stanowi, że projekt budowlany powinien zawierać w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Decyzje w tym zakresie będzie podejmował projektant.

Zasadne jest również wprowadzenie przepisu, który spowoduje, że wyniki badań wynikających z prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych, wykonanych bez sporządzania projektu robót geologicznych, są niezwłocznie przedkładane właściwemu organowi administracji geologicznej.

Konfederacja Lewiatan