Biznes rozumie konieczność zaostrzenia polityki klimatycznej, ale stawia warunki

• Ursula von der Leyen, nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, zapowiedziała osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku.
• Przedsiębiorcy rozumieją konieczność zaostrzenia polityki klimatycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, aby ograniczyć zmiany temperatury Ziemi.
• Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, m.in. wsparcie publicznych i prywatnych inwestycji w opracowanie oraz rozpowszechnienie przełomowych technologii, utrzymanie produkcji w Europie i zapobieżenie ucieczce emisji i inwestycji, czy poprawa konkurencyjności cen energii - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Redukcja emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej około 2050 roku, po to aby ograniczyć zmiany temperatury Ziemi do nie więcej niż 1,5°C, wymagają spełnienia kilku warunków. Na szczęście, część z nich znalazło się w propozycjach nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Biznes zwraca uwagę m.in. na konieczność:
- Strategicznej koordynacji użycia różnych instrumentów finansowych UE do wsparcia publicznych i prywatnych inwestycji w opracowanie i rozpowszechnienie przełomowych technologii. W przypadku wielu procesów technologicznych nie są obecnie znane rozwiązania redukujące do zera emisję procesową;

- Zainicjowania procesu strategicznego mapowania potrzeb przyszłego przemysłu nisko-emisyjnego i rozwoju odpowiedniej infrastruktury poprzez analizę bottom- up;

- Zagwarantowania, że główni partnerzy handlowi Europy także zwiększą swoją odpowiedzialność za ograniczenie wzrostu temperatury Ziemi;

- Wprowadzenia dodatkowych mechanizmów ochrony, aby utrzymać produkcją przemysłową w Europie i zapobiec ucieczce emisji i inwestycji;

- Zintegrowania europejskich rynków energii, aby poprawić konkurencyjność cen energii.

Ursula von der Leyen jest przekonana, że w kwestiach tak istotnych dla obywateli jak klimat, energia, kwestie socjalne i podatki, Unia powinna odejść od wymogu jednomyślności w podejmowaniu decyzji. Co konkretnie zapowiedziała w sprawach klimatu?:

Cele, regulacje:
1. Europejski Pakt Klimatyczny, European Green Deal, wpisanie celu neutralności klimatycznej na 2050 rok do prawa europejskiego, przyjęcie zobowiązań obejmujących wszystkich obywateli i biznes do działań;
2. Redukcja emisji o co najmniej 50% do 2030 roku (10 pp więcej niż cel obecny);
3. Rozszerzenie systemu ETS na transport morski oraz redukcja bezpłatnych uprawnień dla transportu lotniczego, a w niedalekiej przyszłości - rozszerzenie systemu ETS na transport i budownictwo (dziś są w non-ETS);

Mechanizmy implementacji:
4. Zróżnicowane instrumenty, uwzględniające różne punkty startu poszczególnych krajów do transformacji klimatycznej;
5. Wsparcie dla ludzi i regionów najbardziej dotkniętych ze środków nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund);
6. Odpowiednio wysoka cena emisji gazów cieplarnianych, aby zmusić każdego do kontrybucji;
7. Inwestowanie w przełomowe technologie;

Finansowanie
8. Przeznaczenie rekordowych środków z Nowej Perspektywy Finansowej 2011-2027 na finansowanie przełomowych technologii w najbardziej obiecujących obszarach;
9. Przeznaczenie części funduszy EBI na stworzenie Europejskiego Banku Ochrony Klimatu. Podwojenie ilości środków przeznaczanych na projekty pro-klimatyczne;
10. Rewizja Dyrektywy ws. Podatku Energetycznego.

Ochrona konkurencyjności przemysłu europejskiego
11. UE będzie prowadziła międzynarodowe negocjacje klimatyczne w taki
sposób, aby zwiększyć ambicje głównych partnerów handlowych;

12. Wprowadzony zostanie, zgodny z regułami WTO, węglowy podatek pobierany na granicy UE, aby wyrównać warunki działania firm europejskich na rynku wewnątrzunijnym i na rynkach globalnych. W początkowym okresie dotyczyć on będzie wybranych sektorów, a następnie będzie stopniowo rozszerzany.

13. Opracowanie długoterminowej polityki przemysłowej, która umożliwi skuteczną transformację, a nie eliminację, zasobochłonnych i energochłonnych gałęzi przemysłu europejskiego i osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Konfederacja Lewiatan