Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Założenia Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (ZUP) są elementem prac nad Umową Partnerstwa na lata 2021-2027 (UP), w której Polska określi przede wszystkim strategię wykorzystania środków polityki spójności.

ZUP, ze względu na swój charakter, pokazują szerszy kontekst i uzasadnienie dla przyszłej interwencji. Określenie ram dla nowej perspektywy poprzedzono przeglądem obecnej sytuacji Polski oraz oceną skuteczności dotychczasowych działań podejmowanych w ramach polityki spójności. Podjęto też próbę zidentyfikowania potrzeb w różnych dziedzinach gospodarki, na których skoncentrowane będą działania w przyszłej perspektywie. Dokument zawiera wyzwania i cele rozwojowe oraz pokazuje powiązanie tych wyzwań z działaniami wynikającymi z celów polityki spójności.

Założenia Umowy Partnerstwa oraz sama Umowa Partnerstwa będą stanowić wytyczną dla wszystkich innych dokumentów, w tym przede wszystkim programów operacyjnych, co do ogólnego zakresu interwencji. Umowa Partnerstwa stanowić będzie mandat negocjacyjny z Komisją Europejską. Dyskusja ta rozpocznie się oficjalnie w październiku 2019 r. Dotychczas trwały prace przygotowawcze.

5 kluczowych celów polityki spójności, które zastąpiły 11 celów tematycznych realizowanych w latach 2014-2020, to:
  1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej,
  2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
  3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych,
  4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych,
  5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.

Za przygotowanie tych dokumentów odpowiada Departament Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan biorą udział w grupach roboczych utworzonych dla każdego z powyższych 5 celów.

Zachęcamy do zapoznania się z Założeniami Umowy Partnerstwa i wzięcia udziału w konsultacjach tego dokumentu. Uwagi przez Państwa zgłoszone staną się podstawą do przygotowania stanowiska Konfederacji Lewiatan.

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza do środy, 14 sierpnia 2019 r. na adres: mlelinska@konfederacjelewiatan.pl

Założenia Umowy Partnerstwa - dokument do konsultacji
Założenia Umowy Partnerstwa - prezentacja
Stan negocjacji perspektywy 2021-2027_prezentacja

 

Kontakt:

Małgorzata Lelińska, Konfederacja Lewiatan, mlelinska@konfederacjalewiatan.pl, 22 55 99 918

Marzena Chmielewska,  Konfederacja Lewiatan, mchmielewska@konfederacjalewiatan.pl, 22 55 99 917