Pracodawcy o założeniach projektu budżetu na 2020 r.

Na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego Konfederacja Lewiatan przedstawiła, w imieniu wszystkich przedsiębiorców, stanowisko do założeń projektu budżetu państwa na rok 2020. Wiele zgłoszonych zastrzeżeń poparła także strona związkowa.

Wybrane zastrzeżenia sformułowane przez Konfederację Lewiatan: -  odpowiedź MF

1. Istniejący opis jest strony dochodowej nie zawiera szacunkowej wartości, opis strony wydatkowej wprawdzie ją zawiera, ale nieaktualną. Trudno więc o rzetelną analizę porównawczą.
- odpowiedź MF: taki etap prac, najpierw WPFP, potem założenia, potem budżet, stąd trochę różne wartości.

2. W scenariuszu eksponuje się fakt zwiększania dochodów przez eliminowanie nieprawidłowości, ale w istocie wiele spośród wskazanych kierunków to wprowadzanie nowych podatków
- odpowiedź MF: to najczęściej strony tej samej procedury, legislacyjne i organizacyjne działania na rzecz zdrowego systemu podatkowego dodatkowo nie zwraca się uwagi na to, że pierwotnym źródłem wyższych dochodów państwa powinna być dobra koniunktura (a zatem więcej pracujących, wyższe wynagrodzenia i wyższa konsumpcja), która oczywiście sprzyja też niższym wydatkom (np. na transfery dla bezrobotnych czy ubogich); to nasuwa potrzebę rozmowy o długofalowych motorach wzrostu - raport INWESTYCJE PRYWATNE
- odpowiedź MF: rząd pracuje nad obniżką opodatkowania, trudno jednocześnie realizować program społeczny (i postulaty strony związkowej) i obniżać podatki.

3. Założenia MF nie uwzględniają pewnych, choć jednorazowych zdarzeń, np. otwarcia niemieckiego rynku pracy dla polskich pracowników z Ukrainy - trudno powiedzieć, dlaczego.

- brak odpowiedzi MF

4. Scenariusz niedoszacowuje inflacji - wzrost inflacji bazowej (inflacji wynikającej ze wzrostu wynagrodzeń w gospodarce) jest nieunikniony, efekt ten wzmocni jeszcze drożejąca energia i żywność.
- odpowiedź MF: nie zgadzają się z takim argumentem, wyniki blisko konsensusu rynkowego

5. Energia: zakłada się dochody ze sprzedaży praw, podczas gdy przy wzrostach cen spada prawdopodobieństwo takiego rozwiązania
-  odpowiedź MF: raczej nie przewidują zmian, jeśli ceny wzrosną, to wzrosną wpływy, to dobrze.

6. W dokumencie znajduje się dziwny zapis o kontynuacji roli Polski w procesie pogłębiania Unii Gospodarczej i Walutowej, „w szczególności w procesie reformy instytucjonalnej w celu zapewnienia stabilności w strefie euro" - trudno sobie wyobrazić realizację tego postulatu w kontekście jednoznacznej wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, który wprost twierdzi, że żadne działania na rzecz wejścia dla strefy euro i ERM2 nie będą miały miejsca w jego kadencji.
-  odpowiedź MF: to tylko taki ogólny zapis,, nie ma co przywiązywać do niego przesadnej uwagi, przecież jesteśmy w UE, więc to naturalne

7. Zestawienie założeń i WPFP (nadwyżka w 2020) sugeruje, że po roku 2019 przyjdzie zacieśnienie polityki fiskalnej. Jeśli wtedy ma nastąpić spowolnienie, to naprawdę będzie to bardzo niekorzystny moment na zacieśnianie.
- bez komentarza MF