Urzędy pracy powinny zająć się osobami biernymi zawodowo

Ważne dla firm. Bezrobotnych jest zdecydowanie mniej. Większego znaczenia nabierają więc działania w zakresie ogólnokrajowego, profesjonalnego pośrednictwa pracy, uwzględniającego potrzeby przedsiębiorstw.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

W czerwcu br. dane z powiatowych urzędów pracy wskazują na kolejny spadek stopy bezrobocia, które wyniosło 5,3%, co w porównaniu z danymi z maja oznacza spadek o 0,1 pkt proc., a w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku o 0,5 pkt proc.

Dane resortu pracy wskazują, że zmniejszenie bezrobocia w czerwcu br. dotyczyło wszystkich województw, przy czym najsilniej zmianę odczuły województwa: zachodniopomorskie - spadek liczby bezrobotnych o 4,4 proc. (1,9 tys. osób), warmińsko-mazurskim - o 4,0 proc. (1,9 tys. osób), pomorskim - o 3,9 proc. (1,7 tys. osób) oraz śląskim - o 3,9 proc. (2,9 tys. osób).

Zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy w sezonie letnim jest związane z dużym zapotrzebowaniem na prace w branżach sezonowych takich jak rolnictwo, budownictwo czy gastronomia i turystyka.

Dobra sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla wielu pracowników, dla których duży popyt na pracę oznacza wzrost wynagrodzeń czy możliwość stosunkowo łatwej zmiany pracodawcy. Dla przedsiębiorstw obecna sytuacja wiąże się z dużymi trudnościami w pozyskaniu pracowników, a tym samym ograniczeniem możliwości rozwoju przedsiębiorstwa czy nawet utrzymania dotychczasowego poziomu produkcji czy zakresu świadczonych usług.


 

Jest to też dobry moment, by zadać pytanie o przyszłe zadania powiatowych urzędów pracy, które przez ostanie dwie dekady koncentrowały się głównie na działaniach mających przywrócić osoby bezrobotne do zatrudnienia.

Obecnie bezrobotnych jest zdecydowanie mniej, a większego znaczenia nabierają przedsięwzięcia w zakresie ogólnokrajowego, profesjonalnego pośrednictwa pracy uwzględniającego potrzeby przedsiębiorstw.

Działania powiatowych urzędów pracy w większym niż dotychczas stopniu powinny obejmować osoby bierne zawodowo, wspierając je w nabywaniu nowych kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia. Krajowe zasoby pracy są rozłożone nierównomiernie - obok powiatów, w których bezrobocie nie przekracza 2-3%, nadal są takie gdzie ten wskaźnik jest dwucyfrowy. Skuteczne i systemowe pośrednictwo pracy i działania służące aktywizacji osób biernych zawodowo powinny wspierać uzupełnienie braków kadrowych w przedsiębiorstwach, a jednocześnie zwiększać szanse osób, które mimo ogromnej poprawy sytuacji na rynku pracy nadal pozostają poza nim, na podjęcie legalnego zatrudnienia.

Konfederacja Lewiatan