Weźmy udział w wyborach i zagłosujmy za zjednoczoną Europą - rezolucja EKES

W przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego i uwzględniając deklarację w sprawie przyszłości Europy, uzgodnioną przez szefów państw lub rządów UE27 w Sybinie (Rumunia) w dniu 9 maja 2019 r., Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wzywa obywateli UE do skorzystania z ich prawa do głosowania. 

 


 

UE opiera się na wspólnych wartościach - demokracji, ochronie praw człowieka, wolności wypowiedzi, praworządności, tolerancji, sprawiedliwości, równości, solidarności i demokratycznym uczestnictwie. Musimy stale bronić tych wartości i je chronić, ponieważ umożliwiają one Europejczykom życie w otwartym społeczeństwie, w którym każdy obywatel jest szanowany, i w którym jednoczy nas nie tylko nasza tożsamość narodowa, ale również tożsamość europejska.

Dziś stoimy w obliczu wspólnych i złożonych wyzwań, takich jak:

• zmiana klimatu
• nierówności społeczne, gospodarcze i terytorialne
• ubóstwo
• bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży
• ograniczenie przestrzeni obywatelskiej
• migracja
• bezpieczeństwo i terroryzm
• korupcja

Nacjonalizm nie jest odpowiedzią na te wyzwania.

Tylko dzięki zjednoczonej Europie możemy poczynić rzeczywiste postępy w tych kwestiach.

Opowiadamy się za Europą, która stawia potrzeby obywateli w centrum swoich polityk i działań oraz gwarantuje, że wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe będą rozwiązywane wspólnie w sposób zrównoważony. Stawiamy na Europę, która gwarantuje jakość życia i zatrudnienia, środowisko sprzyjające inwestycjom i przedsiębiorczości, a także większą spójność gospodarczą i społeczną.

Opowiadamy się również za Europą, która stwarza młodym ludziom możliwość wykorzystania ich potencjału i wspiera ich aktywny udział w europejskim procesie politycznym.

Jako przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego - wspólnie pracujemy na rzecz UE, która skuteczniej spełnia oczekiwania i zaspokaja potrzeby swoich obywateli.

Wzywamy obywateli w całej Europie do zagłosowania w zbliżających się wyborach europejskich. Wzywamy organizacje społeczeństwa obywatelskiego do przyłączenia się do naszych wysiłków, by zmobilizować pozytywne głosy na rzecz zjednoczonej Europy.

Żródło: https://www.eesc.europa.eu