Ponad milion osób skorzystało ze wsparcia EFS

• Najwięcej osób skorzystało ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze rynku pracy.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan kontraktacja projektów jest na tym etapie satysfakcjonująca, natomiast poziom certyfikacji środków jest daleko niewystarczający.
• Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej jest w połowie stawki, jeśli chodzi o wykorzystanie całości środków.

Obecnie realizowanych jest 5700 projektów finansowanych z POWER 2014-2020. Do początku listopada 2019 r. zakontraktowano 18 mln zł, co stanowi 73,5% wartości całego programu. Zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 8 mln zł, co stanowi 33,6 % wartości programu, natomiast certyfikacja - 7,7 mln zł, co odpowiada 32,7 % wartości programu.

Najwięcej osób skorzystało ze wsparcia w ramach obszaru rynek pracy. Dzięki środkom EFS pracę podjęło prawie 350 tys. osób. W obszarze edukacji prawie 3 tys. pracowników dydaktycznych szkół podniosło swoje kompetencje. W obszarze uczenia się przez całe życie warto zwrócić uwagę na 59 kwalifikacji cząstkowych wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz 50 szkół, które pełnią funkcję lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji.


Dzięki środkom przeznaczonym na szkolnictwo wyższe ponad 60 tys. osób podniosło kompetencje, 35 tys. studentów uczestniczyło w stażach zawodowych, 24 tys. osób objęto kursami w ramach trzeciej misji uczelni, a 19 tys. osób dostało wsparcie w zakresie dydaktyki i zarządzania uczelnią.

W obszarze innowacje społeczne i mobilność ponadnarodowa powstało 600 mikro-innowacji, udzielono 5,8 tys. nieoprocentowanych pożyczek na szkolenia i studia podyplomowe (jest to nowy instrument popytowy wspierający uczenie się przez całe życie), 65 tys. osób nabyły kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu mobilności zawodowej.

W ramach środków skierowanych na zdrowie m.in. ok. 29 tys. osób skorzystało z profilaktycznej usługi medycznej, utworzono 663 miejsc w dziennych domach opieki medycznej.
Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej jest w połowie stawki, jeśli chodzi o wykorzystanie całości środków EFS przeznaczonych dla naszego kraju (środki POWER oraz środki w regionalnych programach operacyjnych) EFS (27 %, średnia unijna 26%.

- Poziom kontraktacji projektów jest na tym etapie satysfakcjonujący, natomiast skala certyfikacji środków daleko niewystarczająca. Wynika to z problemów z płynnym rozliczaniem środków wydatkowanych w projektach. Przyczyną są m.in. braki kadrowe w instytucjach wdrażających i niedostateczna liczba opiekunów projektów. Zgodnie z rekomendacjami audytów na poziomie europejskim osoby, które były zaangażowane w proces oceny i wyboru projektów, nie mogą być potem odpowiedzialne za weryfikację wniosków o płatność. Tego rodzaju rekomendacje, w zestawieniu z ograniczonymi środkami pomocy technicznej na finansowanie stanowisk pracy, a także kłopotami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników sprawiają, że jedna osoba opiekuje się równolegle kilkunastoma, a czasem kilkudziesięcioma projektami. Taki system nie może być sprawny - komentuje Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dane zostały zaprezentowane w czasie XXV Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który odbywa się Warszawie.

Konfederacja Lewiatan