Lewiatan proponuje zmiany w prawie upadłościowym

• W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem prawa upadłościowego.
• Przewiduje on rezygnację z dotychczasowych negatywnych przesłanek umożliwienia oddłużenia wobec osób fizycznych w postaci doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
• Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia takie rozwiązanie. Kategorie umyślności i rażącego niedbalstwa znacznie pełniej oddają bowiem istotę wyłączenia możliwości oddłużenia.

- W projekcie proponuje się zastąpienie ,,umyślności" i ,,rażącego niedbalstwa" ,,celowością". Tymczasem doprowadzenie do niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia celowo jest bardzo wąskim pojęciem tj. upadły chciał doprowadzić do niewypłacalności lub istotnie zwiększyć jej stopień i miał to na celu. Nie tylko wyłącza to szereg przypadków w których dłużnik będzie działał na rzecz swojej niewypłacalności, ale też sama „celowość" sprawia, iż byłoby bardzo trudno wykazać doprowadzenie do niewypłacalności, nawet mimo istnienia celowości działania. Stąd też kategorie umyślności i rażącego niedbalstwa znacznie pełniej oddają istotę wyłączenia możliwości oddłużenia - mówi mec. Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Jednocześnie projekt zakłada, że nawet pomimo doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia celowo istnieje możliwość oddłużenia. Pod warunkiem, że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W przypadku doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia w sposób celowy trudno wskazać jakiekolwiek względy słuszności (czy ,,względy humanitarne"), które usprawiedliwiałyby takie działanie. Prowadziłoby to do wniosku, iż istnieje słuszne celowe doprowadzenie do niewypłacalności i niesłuszne celowe doprowadzenie do niewypłacalności. Stąd też należy zrezygnować z tej klauzuli.

Konfederacja Lewiatan proponuje, aby projektowany art. 491 (14a) pkt. 1 brzmiał: „upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, w szczególności poprzez trwonienie części składowych majątku oraz nieregulowanie wymagalnych zobowiązań".

Konfederacja Lewiatan