Propozycja wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT - konsultacje

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje społeczne propozycji wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT (MPP). Mechanizm ten, jako systemowe narzędzie służące uszczelnieniu poboru podatku VAT, ma zastąpić takie rozwiązania jak odwrotne obciążenie i solidarna odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania dostawcy. Obowiązkiem stosowania podzielonej płatności objęte będą towary i usługi wymienione w załącznikach 11,12 i 14 do ustawy o VAT. Dodatkowo także transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Pełna lista zawarta jest w projektowanym załączniku nr 15 do ustawy (projekt z dnia 14 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, UA45).

Istotą rozwiązania jest, aby nabywca towarów bądź usług, wymienionych w załączniku nr 15 za kwotę przekraczającą 15 000 zł, opłacał fakturę wykorzystując polecenie przelewu dedykowane MPP. Kwota netto z faktury trafiać będzie na konto rozliczeniowe sprzedawcy, natomiast kwota VAT na osobny rachunek VAT, do którego sprzedawca będzie miał ograniczony dostęp. Ze środków zgromadzonych na koncie VAT możliwe będzie wyłącznie zapłacenie należnego podatku VAT do urzędu skarbowego, VATu naliczonego z faktur zakupowych, zobowiązań z tytułu PIT/CIT, akcyzy, cła i składek ZUS. W praktyce stosowanie MPP, może istotnie ograniczyć płynność finansową firm, ze względu na brak możliwości swobodnego dysponowania kwotą podatku VAT. Jej wykorzystanie w bieżącej działalności możliwe będzie wyłącznie jeżeli na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego zwolni środki zgromadzone na koncie VAT (w ciągu 2 m-cy od dnia złożenia wniosku).

W celu wymuszenia stosowania MPP, Ministerstwo Finansów planuje, aby płatność dokonana w inny sposób nie stanowiła kosztu uzyskania przychodu nabywcy. Dodatkowo jeżeli sprzedawca nie oznaczy faktury opisem „mechanizm podzielonej płatności" otrzyma dodatkowe zobowiązanie wynoszące 100% kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 września 2019 r.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i komentarzy na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl