Zatrudnienie i wynagrodzenia rosną wolniej niż przed rokiem

Ważne dla firm: Znaczące zahamowanie wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników i niższy niż w latach ubiegłych wzrost liczby pracujących mógł być spowodowany m.in. niepewnością firm wywołaną projektem ustawy dotyczącym zniesienia limitu 30-krotności.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Wzrost przeciętnego zatrudnienia r/r w sektorze przedsiębiorstw jest niższy niż rok temu. Według danych GUS w październiku 2019 roku liczba pracowników w firmach zatrudniających więcej niż 9 osób wynosiła 6383,3 tys. i wzrosła w ciągu roku o 2,5%. Rok wcześniej wzrost ten wynosił 3,2%.

Znacząco zmniejszyła się dynamika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. W stosunku do października 2018 roku pensje brutto wzrosty o 5,9%. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5213,27 zł. W roku ubiegłym pensje rosły szybciej - wzrost r/r wynosił 7,6%. Analizując okres od stycznia 2019 roku widać zróżnicowanie dynamiki wzrostu płac pomiędzy sektorami. W okresie dziesięciu miesięcy br. najsłabszy wzrost przeciętnego wynagrodzenia został odnotowany w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo"(4,2%), a największy w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca" (9,4%). Zróżnicowanie wysokości płac i dynamiki ich wzrostu może stanowić impuls dla słabiej zarabiających pracowników do poszukiwania zatrudnienia w lepiej płatnych branżach. Należy jednak pamiętać, że warunkiem dokonania takiej zmiany jest często podniesienie poziomu kompetencji.


Znaczące zahamowanie wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników i niższy niż w latach ubiegłych wzrost liczby pracujących mógł być spowodowany niepewnością przedsiębiorstw wywołaną, m.in. projektem ustawy dotyczącym zniesienia limitu 30-krotności, co w istotny sposób przekładałoby się na fundusze płac czy uwzględnieniem w planie budżetowym kosztów związanych z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych (konieczność opłacenia składki przez pracodawcę).

Nie można również pomijać wpływu wysokości płacy minimalnej ustalonej na rok przyszły na poziomie 2600 zł na skłonność pracodawców do zatrudniania kolejnych pracowników, szczególnie na stanowiskach pomocniczych, niewymagających szczególnych kwalifikacji. Na to nakłada się - widoczny w danych publikowanych m.in. przez GUS, spadek popytu na dobra i usługi w gospodarce, co pociąga za sobą stopniowe ograniczanie produkcji.

Konfederacja Lewiatan